อบรม “กลยุทธ์การต่อยอดและเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “กลยุทธ์การต่อยอดและเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธร ภูริภักดี อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช วิทยากรอิสระ นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 43 ท่าน

S__2474264