อบรม “Brand Power”

Brand Power

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “Brand Power” โดยได้รับเกียรติจากคุณเสกสรร หงส์บุญฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd. นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 ท่าน


S__2474264