อบรม “Modern Marketing for Tourism 4.0”

DSC05929

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “Modern Marketing for Tourism 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธร ภูริภักดี อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรนำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 ท่าน
E-News อบรม “Modern Marketing for Tourism 4.0”

S__2474264