อบรมเปิดโลกเกาหลีเหนือ ใครใครก็เที่ยวได้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดอบรมหัวข้อ “เปิดโลกเกาหลีเหนือ ใครใครก็เที่ยวได้” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากกลุ่ม Pyongyang Holidays ผู้เชี่ยวชาญการทาทัวร์เกาหลีเหนือ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับการอบรมจานวนรวม 55 ท่าน

E-news เปิดโลกเกาหลีเหนือ ใครใครก็เที่ยวได้