อบรมหัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์เรือสำราญ จาก 5 บริษัทชั้นนำ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำทัวร์ เรือสำราญ จาก 5 บริษัทชั้นนำ” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก
คุณสุกัญญา รัตนาวะดี จากบริษัท Regale International Travel จำกัด
คุณธัญญา พีรโภคิน จากบริษัท Siam Express Travel Services จำกัด
คุณพลอยชมพู หนูงาม จากบริษัท Super Star Vacations จำกัด
คุณธนากร วันคณานนท์ จากบริษัท Travel Elements จำกัด
คุณวาสนา ไพศาลอัคนี จากบริษัท Joyful Holidays จำกัด
มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมจำนวนรวม 53 ท่าน

E-news อบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำทัวร์ เรือสำราญ จาก 5 บริษัทชั้นนำ”