อบรมหัวข้อ “การแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ เพื่อไปงานต่างๆ” วันที่ 15 ตุลาคม 2563

makeup-29
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 30ปี TTAA ที่ผ่านมา นายเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ อุปนายก และประธานกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “การแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ เพื่อไปงานต่างๆ” ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก “คุณวรรณลภ ชังดี” มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลแก่สมาชิก TTAA โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 40 ท่าน