เกี่ยวกับเรา
 • 1

  นายกสมาคม

  นายเจริญ วังอนานนท์

อุปนายก


  • 2

   อุปนายก

   นายโชติช่วง ศูรางกูร

  • 3

   อุปนายก

   นายศิเวก สัจเดว

  • 4

   อุปนายก

   นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล

  • 4

   อุปนายก

   นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ

  • 4

   อุปนายก

   นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย

  • 4

   อุปนายก

   นายสมชาย ชมระกา

  • 4

   อุปนายก

   นายธนพล ชีวรัตนพร

  • 4

   เลขาธิการ

   นางกัลญาณี อัสนี

  • 4

   เหรัญญิก

   นางกมลเนตร คณานุวัฒน์

กรรมการ

 • นายทะเบียน

  นายสหนพ เดชยา

 • ประชาสัมพันธ์

  นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ

 • 13

  ปฏิคม

  นางปรียา กาหลง

 •  

  mii

  ผู้ช่วยเลขาธิการ

  นางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย

 •  

  14

  กรรมการกลาง

  นางสุนันทา เอื้ออำพน

 •  

  15

  กรรมการกลาง

  นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ

 •  

  17

  กรรมการกลาง

  นายภคศุภ เพ็ชรดี

 •  

  20

  กรรมการกลาง

  นายมนตรี พฤฒิวานิชกุล

 •  

  21

  กรรมการกลาง

  นายภานุ พันธุ์กาหลง

 •  

  25

  กรรมการกลาง

  นายพิศิฐ รัตนเชตกุล

 •  

  26

  กรรมการกลาง

  นายบดี บิชอพ

 •  

  27

  กรรมการกลาง

  นายจิรวัฒน์ วงษ์สมศรี

 •  

  28

  กรรมการกลาง

  นายธนิต ปริพัฒนานนท์

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นายฉัตตริน เพียรธรรม

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นายวินทร์ธนะ อภิรัฐจตุรานนท์

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นางสาวพนิษฐา วงศ์สุข

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นางจินตนา เวชชาภินันท์

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นางแอนนาเบล ดาวแก้ว

ประธานชมรมส่วนภูมิภาค

  • 26

   ประธานชมรมภาคเหนือ

   นางสาวกันชกา สุวณิชย์

  • 28

   ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นางสาวนฤมล รักษาภักดี

 • 29

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน

  นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์

 • 27

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง

  นายพงศ์พันธ์ โภคิยกุล

Advisor