เกี่ยวกับเรา
 • 1

  นายกสมาคม

  นายเจริญ วังอนานนท์

อุปนายก


  • 2

   อุปนายก

   นายโชติช่วง ศูรางกูร

  • 3

   อุปนายก

   นายศิเวก สัจเดว

  • 4

   อุปนายก

   นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล

  • 4

   อุปนายก

   นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ

  • 4

   อุปนายก

   นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย

  • 4

   อุปนายก

   นายสมชาย ชมระกา

  • 4

   อุปนายก

   นายธนพล ชีวรัตนพร

  • 4

   อุปนายก

   นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ

  • 4

   อุปนายก

   นายจิรวัฒน์ วงษ์สมศรี

  • 4

   อุปนายก

   นายวิบูลย์ กมลโต

  • 4

   เลขาธิการ

   นางกัลญาณี อัสนี

  • 4

   เหรัญญิก

   นางกมลเนตร คณานุวัฒน์

กรรมการ

 • นายทะเบียน

  นายสหนพ เดชยา

 • ประชาสัมพันธ์

  นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ

 • 13

  ปฏิคม

  นางปรียา กาหลง

 •  

  mii

  ผู้ช่วยเลขาธิการ

  นางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย

 •  

   

  anu

  ผู้ช่วยเลขาธิการ

  นางสาวพนิษฐา วงศ์สุข

 •  

   

  anu

  ผู้ช่วยเลขาธิการ

  นางจินตนา เวชชาภินันท์

 •  

  14

  กรรมการกลาง

  นางสุนันทา เอื้ออำพน

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นางแอนนาเบล ดาวแก้ว

 •  

  17

  กรรมการกลาง

  นายสันติ คูเกษมรัตน์

 •  

  20

  กรรมการกลาง

  นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์

 •  

  21

  กรรมการกลาง

  นายชลทีย์ แสงสว่าง

 •  

  26

  กรรมการกลาง

  นายบดี บิชอพ

 •  

  28

  กรรมการกลาง

  นายธนิต ปริพัฒนานนท์

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นายฉัตตริน เพียรธรรม

 •  

   

  anu

  กรรมการกลาง

  นายวินทร์ธนะ อภิรัฐจตุรานนท์

ประธานชมรมส่วนภูมิภาค

  • 26

   ประธานชมรมภาคเหนือ

   นางสาวกันชกา สุวณิชย์

  • 28

   ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นางสาวนฤมล รักษาภักดี

 • 29

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน

  นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์

 • 27

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง

  นายพงศ์พันธ์ โภคิยกุล

ที่ปรึกษา


  • 2

   ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   นายเอนก ศรีชีวะชาติ


   • 2

    ประธานที่ปรึกษา

    นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร

   • 3

    ที่ปรึกษา

    นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นางสรวีย์ ประเสริฐวิชชากร

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นายบุญชัย ทองประเสริฐ

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นายภิรมย์ คณานุวัฒน์

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นายคีรีรัตน์ สันธิศิริ

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นายกำแหง ตันกำแหง

   • 4

    ที่ปรึกษา

    นายวิฑูร พึงประเสริฐ