About Us

นโยบาย TTAA

แนวนโยบายการบริหารสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ปี 2561 – 2563

Target

 1. มีสมาชิกสมาคมฯ มากกว่า 1,000 ราย
 2. ใช้งบประมาณอย่างสมดุล
 3. มีผู้รับการอบรม จากหลักสูตรอบรมของสมาคมฯ รวมทั้งหมดอย่างน้อย 2,500 คน
Policy

 1. สานต่องานเก่า สร้างสรรค์งานใหม่ เพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกทุกท่าน และความมั่นคงของสมาคมฯ
 2. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกด้านองค์ความรู้ พัฒนาองค์กร บุคลากร การเดินทางเพื่อสรรหาสินค้าใหม่และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ
 3. สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์
 4. พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาคมฯ สมาชิก และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และหลากหลายมากขึ้น
 5. ดูแลและส่งเสริมสมาชิกในการเพิ่มศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ
 6. ผลักดันองค์กรและสมาชิกเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจในยุคดิจิตอล
 7. บริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสและมั่นคง
 8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
Activity Plan: ด้านการบริหาร และความสัมพันธ์ภายในองค์กร

 1. จัดประชุมสมาชิก 2 เดือนต่อครั้ง
 2. จัดให้มีการประชุมสมาชิกสัญจรอย่างน้อย 1 ครั้ง
 3. จัดประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 4. ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น
 5. จัดทำโครงการ clean-up database สำหรับฐานข้อมูลของสมาชิก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในสมาคมฯ
 6. ติดตามการจัดทำระบบ membership management เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาระบบ software ในการบริหารงานสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพ
 8. ปรับปรุง website ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 9. ติดตามการศึกษาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
 10. รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต่อที่ประชุมสมาชิกทุกไตรมาส
 11. จัดทำหนังสือข่าว (newsletter) ของสมาคมฯ เป็นรายไตรมาส
 12. จัดกิจกรรม chill-out อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 13. จัดกิจกรรมกีฬาฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาคมฯ กับหน่วยงานอื่น
 14. จัดให้มีการอบรมพนักงานสมาคมฯ ในทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
Activity Plan: ด้านรายรับของสมาคมฯ และโอกาสทางธุรกิจของสมาชิก

 1. จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ปีละ 2 ครั้ง
 2. จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) สำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 ครั้งต่อปี
 3. ปรับแผนการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) สำหรับเดือนสิงหาคม ปี 2562
 4. จัดงาน Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
Activity Plan: ด้านการพัฒนาสมาชิก

 1. จัด agents’ educational trip โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวใหม่ และการสร้างความรู้แก่สมาชิก
 2. จัดการอบรมสมาชิกในหลักสูตรแบบ series โดยมุ่งเน้นที่คุณประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการอบรม ทั้งการให้ความรู้เชิงการบริหาร
  จัดการ, การพัฒนาทักษะการบริการ และการสร้างแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ e-learning ในการจัดการอบรม เพื่อขยายกลุ่มสมาชิกที่เข้ารับการอบรม
 4. ประสานงานกับหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น
Activity Plan: ด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

 1. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับหน่วยงานทางการทูต องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ สมาคมการค้าต่างประเทศ
  และหน่วยงานสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอื่น
 2. สานต่องาน NTOs Club