เกี่ยวกับเรา
ชื่อ ตำแหน่ง Name Position
นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม Mr.Charoen Wangananont President
นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายก Mr.Chotechuang Soorangura Vice President
นายศิเวก สัจเดว อุปนายก Mr.Shivek Sachdev Vice President
นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล อุปนายก Mr.Sitthichai Udomkitthanakul Vice President
นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก Miss Wachira Wichaiwatana Vice President
นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายก Mr. Kriangphon Piyaekchai Vice President
นายสมชาย ชมระกา อุปนายก Mr.Somchai Chomraka Vice President
นายธนพล ชีวรัตนพร อุปนายก Mr.Thanapol Cheewarattanaporn Vice President
นางกัลญาณี อัสนี เลขาธิการ Mrs.Kanlayanee Assanee Honors Secretary
นางกมลเนตร คณานุวัฒน์ เหรัญญิก Mrs.Kamolanate Kananuwat Board Committee & Treasurer
นายสหนพ เดชยา นายทะเบียน Mr.Sahanop Detya Registrar
นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์ Miss Arinchaya Bunjerdsiri Public Relations
นางปรียา กาหลง ปฏิคม Mrs. Preeya Kalong Board Committee Liaison
นางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ Miss Sanatchon Asavaporamitchai Assistant Honors Secretary
นางสุนันทา เอื้ออำพน กรรมการกลาง Mrs.Sunanta Euaumpon Board Committee
นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ กรรมการกลาง Mr.Phumiphiphat Meesamran Board Committee
นายภคศุภ เพ็ชรดี กรรมการกลาง Mr.Pakasupt Petchdee Board Committee
นายมนตรี พฤฒิวานิชกุล กรรมการกลาง Mr.Montri Pruttiwanichakul Board Committee
นายภานุ พันธุ์กาหลง กรรมการกลาง Mr.Panu Phantugalong Board Committee
นายพิศิฐ รัตนเชตกุล กรรมการกลาง Mr.Pisit Ratanachetkul Board Committee
นายบดี บิชอพ กรรมการกลาง Mr.Bodi Bishop Board Committee
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมศรี กรรมการกลาง Mr.Jirawat Wongsomsri Board Committee
นายธนิต ปริพัฒนานนท์ กรรมการกลาง Mr.Thanit Pariphatthananon Board Committee
นายฉัตตริน เพียรธรรม กรรมการกลาง Mr.Chattrin Pientam Board Committee
นายวินทร์ธนะ อภิรัฐจตุรานนท์ กรรมการกลาง Mr.Wintana Apiratjaturanon Board Committee
นางสาวพนิษฐา วงศ์สุข กรรมการกลาง Miss Panittha Wongsuk Board Committee
นางจินตนา เวชชาภินันท์ กรรมการกลาง Mrs.Jintana Wetchapinan Board Committee
นางแอนนาเบล ดาวแก้ว กรรมการกลาง Mrs.Annabelle S. Daokaew Board Committee
นางสาวกันชกา สุวณิชย์ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ Ms.Kanchaka Suvanish President Chapter TTAA-Northern Chapter
นางสาวนฤมล รักษาภักดี ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Ms. Nalumon Raksapakdee President Chapter TTAA-Northeastern Chapter
นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน Ms. Kanyarat Wongsavanon President Chapter TTAA-Upper Southern Chapter
นายพงศ์พันธ์ โภคิยกุล ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง Mr. Pongpan Pakiyakul President Chapter TTAA-Lower Southern Chapter