คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมสามัญ และวิสามัญแสดงความคิดเห็นซักถามข้อข้องใจต่างๆ ต่อกรรมการ
2. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
3. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการสมาคมในเรื่องใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
4. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม
5. ประดับเครื่องหมายของสมาคม
6. เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ สมาชิกสามัญผู้นั้นต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาคม
7. สมาชิกสามัญที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่นั้น จะต้องเป็นสมาชิกสามัญมาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

การชำระเงินค่าบำรุงสมาคม

1. สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นประจำปีๆ ละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
2. สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นประจำปีๆ ละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
3. สมาชิกส่วนภูมิภาคจะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

งาน TITF (เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลก) จัดปีละกี่ครั้ง

– งาน TITF (เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลก) จัดปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นปีในเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงกลางปีในเดือนสิงหาคม

การจองบูธ สามารถทำได้อย่างไร

– เข้าไปที่ www.titf-ttaa.com หรือ ติดต่อที่ 02 214 6175 ต่อ 109

พื้นที่เปล่า กับพื้นที่มาตรฐาน ต่างกันอย่างไร

1. โครงสร้างคูหามาตรฐานประกอบด้วยโครงสร้างผนังสีขาว สูง 2.5 เมตร, ป้ายชื่อ, โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ, หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ 2 หลอด,ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด
2. พื้นที่เปล่า ไม่มีโครงสร้างบูธและอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น