ข่าวสารและกิจกรรม

การฝึกอบรมเรื่อง “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

การฝึกอบรมเรื่อง “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
โดย กรมการท่องเที่ยวร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล