ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip กลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย, ลัตเวีย, เอสโตเนีย และ ฟินแลนด์)

เดินทางระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2557 มีผู้ร่วมเดินทาง 36 คน

คณะผู้เดินทางได้สำรวจเส้นทางในยุโรปตอนเหนือ เยือน 4 ประเทศ คือ

• ลิทัวเนีย : เต็มไปด้วยวัฒนธรรม งดงามด้วยสถาปัตยกรรมกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอกที่หลอมรวมกันได้อย่างกลมกลืน
• ลัตเวีย : ประเทศแห่งศิลปะแห่งยุคกลางที่มีเสน่ห์ ลึกซึ้ง และมีชีวิตชีวา
• เอสโตเนีย : เมืองเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของเอสโตเนีย งดงามไม่แพ้เมืองใดๆ ใน 3 ประเทศ
• ฟินแลนด์ : สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามแลดูร่วมสมัยในเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะในทะเลบอลติก

ชมเมืองวิลนีอุส สัมผัสเห็นถึงสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ชมจัตุรัสโดม อันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารประจำเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติกและมีออร์แกนใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง