ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip เฉินตู ประเทศจีน

เดินทางระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 6 คน

คณะผู้เดินทางได้เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองตูเจียงเยียน, ชมเขตอนุรักษ์แพนดาแห่งใหม่, สำรวจภูเขาชิงเฉิงซาน แหล่งกำเนิดลัทธิเต๋า, และชมธารน้ำแข็งต๋ากู่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง