ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip จังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 30 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมและสัมผัสประสบการณ์การผลิตสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดฟุคุอิ เช่น การผลิตมีดทะเคะฟุ ที่มีชื่อเสียง, การขัดตะเกียบ
ซึ่งเคยเป็นของที่ระลึกซึ่งมอบให้ประธานาธิบดีโอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา, การผลิตเส้นโซบะ, การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเอะจิเซน, ลองชิมปูเอะจิเซน ที่มีชื่อเสียง, ตื่นตาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น,ชมหน้าผาโตจินโบ, เยือนปราสาทมะรุโอะคะ และพบปะกับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลท้องถิ่น ของจังหวัดฟุคุอิ