ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip หวงซาน จิ่วหัวซาน ประเทศจีน

เดินทางระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 38 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมหมู่บ้านโบราณเฉินข่าน, ชมภูมิทัศน์ของหวงซาน ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน, นั่งกระเช้าสู่เขาห่านขาว, ชมหมู่บ้านหงชุน, สักการะพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (ตี้จั้งหวัง) ที่ภูเขาจิ่วหัวซาน, และเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหวงซาน

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง