ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip ประเทศฟิลิปปินส์

เดินทางระหว่างวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2557 มีผู้ร่วมเดินทาง 100 คน

คณะผู้เดินทางได้สัมผัสน้ำทะเลใสของเกาะโบราเคย์ เกาะสวรรค์อันลือชื่อของฟิลิปปินส์, ชมโรงงาน Jeepney, ชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ
ตาอัล กลางทะเลสาบตาไกไต, ชมเมืองเก่าอินทรามูรอส ในยุคอาณานิคมสเปน, และได้เข้าพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง