ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip ประเทศตุรกี

เดินทางระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 79 คน

คณะผู้เดินทางได้เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกของเอเชีย, ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ, เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย, เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ, และชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร

Program Tour