อบรม“จุดประกายคิด พิชิตธุรกิจยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดอบรมหลักสูตร “จุดประกายคิด พิชิตธุรกิจยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูด้านการตลาด และคุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มาสะท้อนมุมมองท่องเที่ยวในสายตาของ นักเดินทาง มาให้ความรู้ทางกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ ผู้รับการอบรมจานวนรวม 124 ท่าน

E-news จุดประกายคิด พิชิตธุรกิจยุคดิจิตอล ครั้งที่1