บริการ

การอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 3

สมาคมฯ จัดอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 3 โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

Reader Tour
มนุษย์มัคคุเทศก์
หัวข้ออบรมการเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี