บริการ

การอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี”

สมาคมฯ จัดอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน

กำหนดการอบรมการเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี
มนุษย์มัคคุเทศก์