บริการ

การอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์”

สมาคมฯ จัดอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายธงชัย วิบูลย์ศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการบริหาร Australian Marketing Center และนางสาวปิโยรจน์ งามวิไลกร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Edenz Colleges ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 26 คน

Australia
Big World – NZ
HI-LIGHT-NEW ZEALAND 1
History K.Piyalos
History K.Thongchai
กำหนดการอบรม ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์