บริการ

การอบรม “เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีชุดเดียว”

สมาคมฯ จัดอบรม “เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีชุดเดียว” โดยวิทยากร นายชุมพร เสนไสย นิติกรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมตวันนา มีผู้เข้ารับการอบรม 132 คน

FINAL การแจ้งขอยกเว้นจากการตรวจสอบ
News
กำหนดการอบรม
ประวัติวิทยากร คุณชุมพร เสนไสย