บริการ

การอบรม “การบริการสู่ความเป็นเลิศ”

สมาคมฯ จัดอบรม “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
มีผู้เข้ารับการอบรม 31 คน

Outline
Service Excellence and Telephone Upselling
ประวัติวิทยากร
หัวข้อการอบรม