บริการ

การอบรม “เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น”

สมาคมฯ จัดอบรม “เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น” โดยวิทยากร ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ หัวหน้าสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 45 คน

CPALL tMaybank
AAV_T_Mbket
INTUCH tkimeng
AAV bls
CPALL bls
Lalita Resume
เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น
หัวข้ออบรมเทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น