บริการ

การอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (วิดีโอ)”

สมาคมฯ จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (วิดีโอ)” โดยวิทยากร นายกิตติพัฒน์
จินะทอง ช่างภาพอิสระ และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

Agendar VDO
VDO
ประวัติคุณกิตติพัฒน์