บริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

สมาคมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิทยากรจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้ารับการอบรม 150 คน

First Aid CPR
First Aid 24 ธ.ค. 2558