บริการ

การอบรม “การนำระบบ E-Office มาใช้ในการทำงาน”

สมาคมฯ จัดอบรม “การนำระบบ E-Office มาใช้ในการทำงาน” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
โดยวิทยากร นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ ผู้บริหาร บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรม 44 คน

E-office Optimus
ประวัติวิทยากรอบรม