Agents’ Educational Trip ไต้หวัน จางฮว้า เจียอี้ ไถหนาน เกาสง ผิงตง

เดินทางระหว่างวันที่ 5 -11 กรกฏาคม 2559 มีผู้ร่วมเดินทาง 50 คน

คณะผู้เดินทางได้ร่วมเดินทางสู่เมืองไถหนาน ชมพิพิธภัณฑ์ CHI MEI ,ชมหมู่บ้านกลอง TEN DRUM CULTURE PARK ,ชมวัดพุทธโฝวกวงซัน ,กิจกรรม DIY การทำไข่ปลาตากแห้ง(สินค้า OTOP ขึ้นชือของไต้หวัน) ,ชมความสวยงามของ KAOHSIUNG FORMOSA BOULEVARD STATION และเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองเกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเถาหยวน

taiwan-1-5-11-jul-16taiwan-2-5-11-jul-16