TTAA ร่วมงานกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว

เมื่ออังคารที่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายบดี บิชอพ กรรมการกลาง เข้าร่วมงานกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สนใจเข้าสู่มาตรฐานยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1.การกล่าวเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึก ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งมัคคุเทศก็ไทย และวางพานพุ่มโดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

2.การปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐสำหรับการเปิดประเทศภายหลังวิกฤต COVID-19”

3.การเสวนา เรื่อง “พลิกโฉมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในยุค Next Normal สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ”
โดย
– นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
– นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– อาจารย์อรภา ศิลมัฐ รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

4.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างมัคคุเทศก็และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว (Networking Group)