TTAA ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ นางสาวศนัฎฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

โดยการประชุมมุ่งเน้นไปยัง แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ของ หน่วยงานหลัก คือ ด้านการท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยว การอาหารและเครื่องดื่ม การบริการโรงแรมและที่พัก การขนส่งผู้โดยสาร โดยวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะสั้น และ ระยะยาว และมุ่งเน้นประเด็นแนวทางสนับสนุนการผลิตบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวให้กับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ผลการประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเร่งจัด WORKSHOP ร่วมกัน แบบเชิงลึก ลงแต่ละหน่วยงานภาคส่วนหลักๆในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อหาข้อเท็จจริงและแนวทางการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อพิจารณาทบทวน การจ้างงาน การปรับรูปแบบธุรกิจ โดยเน้นการนำ Happy Model , Reskill , Upskill เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว