TTAA ร่วมหารือกับการท่าอากาศยาน เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม พร้อมด้วย นายสมชาย ชมระกา อุปนายก, นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายก, นายศิเวก สัจเดว อุปนายก, นางกมลเนตร คณานุวัฒน์ เหรัญญิก, นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์, นางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ และนายธนิต ปริพัฒนานนท์ กรรมการกลาง สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ร่วมหารือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ นำโดย นายกิตติพงษ์ พวงเงิน ผู้อำนวยการส่วนกำกับดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน ฝ่ายการท่าอากาศยาน, นายอุดมพร บางท่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ส่วนบริการอาคารผู้โดยสาร, นายณัฐดนัย จุมวงษ์ เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส 6 ส่วนบริการอาคารผู้โดยสาร และนายอติยุทธ ไวว่อง เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส 6 ส่วนบริการอาคารผู้โดยสาร โดยทางการท่าอากาศยาน (AOT) ได้ทำการนัดเข้าพบเพื่อเจรจาหารือกับทางสมาคม TTAA เป็นครั้งแรก

ผลการหารือเบื้องต้น ทางการท่าอากาศยานยังคงขอความร่วมมือให้บริษัททัวร์ ตั้งป้ายและต้อนรับ คณะกรุ๊ปทัวร์ ที่บริเวณพื้นที่ชั้น 4 ประตู 10 ตามที่ได้มีประกาศขอความร่วมมือไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารรองรับผู้ใช้บริการหนาแน่นขึ้นอันสืบเนื่องจากนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้คลี่คลายลง

ทั้งนี้เป็นการขอความร่วมมือและจะมีเจ้าหน้าที่ทางการท่าอากาศยาน คอยดูแล กำชับ และ ตักเตือน สำหรับคณะทัวร์ที่ไม่ให้ความร่วมมือในเบื้องต้นเท่านั้น แต่มิได้มีการปรับเงินแต่อย่างใด

การท่าอากาศยาน (AOT) มุ่งหวังให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การท่าอากาศยาน (AOT) ได้ฝากขออภัยหากผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และพร้อมนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ไปพิจารณาในลำดับต่อไป

โดยทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) จะติดตามผลและหารือกับทางท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด