TTAA: เข้าประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพ ครั้งที่ 5/2564 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น.

นายณธัชพงศ์ อิสี กรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมแทนนายกสมาคมฯ ในการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพ ครั้งที่ 5/2564 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่องการนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ไปใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ Carbon Neutral) และความคืบหน้าในโครงการ 1 หอ 1 Happy Model

ประชุมผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom

245959728_4459942260761790_8830081437714469765_n