เกี่ยวกับเรา
 • นายกสมาคม

  นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ

อุปนายก

 • 32

  อุปนายก

  นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย

 • 3

  อุปนายก

  นายโฆษิต เดชวาทิน

 • 4

  อุปนายก

  นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา

 • 5

  อุปนายก

  นายวิบูลย์ กมลโต

 • 6

  อุปนายก

  นายพรชนก ศักดิ์ธานี

 • 11

  อุปนายก

  นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล

 • 8

  อุปนายก

  นายเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ

 • 9

  เลขาธิการ

  นายเด่น มหาวงศนันท์

 • 10

  เหรัญญิก

  นายมงคล กู้ประเสริฐ

คณะกรรมการ

  • นายทะเบียน

   นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

  • ประชาสัมพันธ์

   นางอัญชนา ราชคีรี

  • 13

   ปฏิคม

   นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา

  • mii

   กรรมการกลาง

   นายอมร กมลเสถียรรัตน์

  • 14

   กรรมการกลาง

   นายลือชา บินสะเล็ม

  • 15

   กรรมการกลาง

   นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์

  • 17

   กรรมการกลาง

   นายสิทธิชน พินิจฤทธิกร

  • 20

   กรรมการกลาง

   นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์

  • 21

   กรรมการกลาง

   นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร

  • 25

   กรรมการกลาง

   นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ

  • somwan

   กรรมการกลาง

   นายณธัชพงศ์ อิสี

  • Mr. Chainuan Khaobang

   กรรมการกลาง

   นายชัยนวล ขาวบาง

  • Mr. Kittiwat Arparatwararom

   กรรมการกลาง

   นายกิตติวัฒน์ อาภารัฐวรารมย์

  • anu

   กรรมการกลาง

   นายณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

ประธานชมรม

  • 26

   ประธานชมรมภาคเหนือตอนบน

   นายสมฤทธิ์ ไหคำ

  • 28

   ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นางสาวนฤมล รักษาภักดี

 

 • 29

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน

  นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์

 • 27

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง

  นายเฉลิมพล อังสุภานิช

ที่ปรึกษา

 • 30

  ที่ปรึกษา

  นางนวลจันทร์ เพียรธรรม

 • 34

  ที่ปรึกษา

  นายมนัส พิพัฒนนันท์

 • 31

  ที่ปรึกษา

  นายเอนก ศรีชีวะชาติ

 • 32

  ที่ปรึกษา

  นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร

 

 • 37

  ที่ปรึกษา

  นายกอบฤทธิ์ ตรงคงสิน

 • 36

  ที่ปรึกษา

  นางสาวอรวรรณ เหตานุรักษ์

 • 38

  ที่ปรึกษา

  นายสมชาย ศรีรัตนประภาส

 • 40

  ที่ปรึกษา

  นายณัฐวุฒิ โลกาศิริวัตร

 • 41

  ที่ปรึกษา

  นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช

 • 35

  ที่ปรึกษา

  นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์

 • 39

  ที่ปรึกษา

  นายสุรวัช อัครวรมาศ

 • 38

  ที่ปรึกษา

  ดร.สิทธิชัย เครือวุฒิกุล

 • 44

  ที่ปรึกษากฎหมาย

  นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

 • 53

  ที่ปรึกษาบัญชี

  นางสาวทัศนีย์ เตาวลานนท์