เกี่ยวกับเรา
 • นายกสมาคม

  นายธนพล ชีวรัตนพร

อุปนายก

 • 32

  อุปนายก

  นายเจริญ วังอนานนท์

 • 3

  อุปนายก

  นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ

 • 4

  อุปนายก

  นายสมชาย ชมระกา

 • 5

  อุปนายก

  นางกัลญาณี อัสนี

 • 18

  อุปนายก

  นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช

 • 11

  อุปนายก

  นายโฆษิต เดชวาทิน

 • 8

  อุปนายก

  นายสาริศ ตันยะกุล

 • 9

  เลขาธิการ

  นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย

 • 10

  เหรัญญิก

  นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา

คณะกรรมการ

  • นายทะเบียน

   นายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณ

  •  

   ประชาสัมพันธ์

   นางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์

  • 13

   ปฏิคม

   นางปรียา กาหลง

  • mii

   กรรมการกลาง

   นางมาลี สุวัฒโนดม

  • 14

   กรรมการกลาง

   นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย

  • 15

   กรรมการกลาง

   นางพรรณิภา สุริยรังสิกุล

  • 17

   กรรมการกลาง

   นายอนุรักษ์ เกตุเกล้า

  • 20

   กรรมการกลาง

   นายศิเวก สัจเดว

  • 21

   กรรมการกลาง

   นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล

  • 25

   กรรมการกลาง

   นายโชติช่วง ศูรางกูร

  • somwan

   กรรมการกลาง

   นายจิตกร วิจารณรงค์

  • กรรมการกลาง

   นายวิระ คงเย็น

  • jakapun

   กรรมการกลาง

   จักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์

  • anu

   กรรมการกลาง

   นายพรชนก ศักดิ์ธานี

  • su

   กรรมการกลาง

   นายพิศิฐ รัตนเชตกุล

  • bu

   กรรมการกลาง

   นายชัยพฤกษ์ ทองคำ

  • anu

   กรรมการกลาง

   นางสาวภัทรา พรประทีปเทวา

  • anu

   กรรมการกลาง

   นายธีรชัย ลุ้งบ้าน

ประธานชมรม

  • 26

   ประธานชมรมภาคเหนือตอนบน

   นายเจษฏา โอวาทเวโรจน์

  • 28

   ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นายทินกร ทองเผ้า

 

 • 29

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน

  นางสิริกร บุญญสิริ

 • 27

  ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง

  นายเฉลิมพล อังสุภานิช

ที่ปรึกษา

  • 30

   ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   นายเอนก ศรีชีวะชาติ

 

  • 31

   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร

 

  • 33

   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ

  • 32

   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   นางนวลจันทร์ เพียรธรรม

    • 34

     ที่ปรึกษา

     นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร

    • 35

     ที่ปรึกษา

     นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์

    • 36

     ที่ปรึกษา

     นางสาวมัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส

    • 37

     ที่ปรึกษา

     นายกอบฤทธิ์ ตรงคงสิน

    • 38

     ที่ปรึกษา

     นายวิฑูร พึงประเสริฐ

    • 39

     ที่ปรึกษา

     นายสุรวัช อัครวรมาศ

    • 40

     ที่ปรึกษา

     นายวิทวัส พิทักษ์บวรชัย

    • 41

     ที่ปรึกษา

     นายขวัญชัย จริยทวีสิน

    • 42

     ที่ปรึกษา

     นางสุนันทา เอื้ออำพน

    • 43

     ที่ปรึกษา

     นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา

    • 44

     ที่ปรึกษา

     นายเอี่ยม เกียรติกำจรชัย

    • 45

     ที่ปรึกษา

     นายอภิชาย ติยะจันทร์

    • 46

     ที่ปรึกษา

     นายประสิทธิ์ วงศ์เมธากุล

    • 47

     ที่ปรึกษา

     นายกำแหง ตันกำแหง

    • 48

     ที่ปรึกษา

     นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ

    • 49

     ที่ปรึกษา

     นายสหนพ เดชยา

    • 50

     ที่ปรึกษา

     นายวิบูลย์ กมลโต

    • 51

     ที่ปรึกษา

     นายเอนก นุรักษ์

    • 52

     ที่ปรึกษา

     นายประดิษฐ์ วัชระดนัย

   • 53

    ที่ปรึกษากฎหมาย

    นายเจษฎา อนุจารี