เกี่ยวกับเรา

ทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

รายชื่อคณะกรรมการในทีมยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

 1. กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร2. กลยุทธ์ด้านตัวแทนและระบบจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน BSP-GDS3. กลยุทธ์ด้านการตลาด การขายสินค้า และบริการท่องเที่ยว
ประธานฯนายเกรียงพล ปิยะเอกชัยนายเกียรติบุตร เลิศวิทยานายพรชนก ศักดิ์ธานี
รองประธานฯ
กรรมการ


 1. นายมงคล กู้ประเสริฐ

 2. นายกิตติวัฒน์ อาภารัฐวรารมย์

 3. นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร

 4. นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์

 1. นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล

 2. นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

 3. นายสิทธิชน พินิจฤทธิกร

 4. นายชัยนวล ขาวบาง

 1. นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล

 2. นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์

 3. นายณธัชพงศ์ อิสี

 4. นายลือชา บินสะเล็ม

 5. นางอัญชนา ราชคีรี

 6. นายณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

กรรมการ และเลขานุการนายเด่น มหาวงศนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน
ที่ปรึกษา
 4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย และจัด Event งาน TITF5. กลยุทธ์ด้านการเชื่อมโยงองค์กรและวิเทศสัมพันธ์6.กลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม
ประธานฯ


นายโฆษิต เดชวาทินนายวิบูลย์ กมลโตนายเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
รองประธานฯ


กรรมการ
 1. นายอมร กมลเสถียรรัตน์

 2. นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์

 3. นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร

 4. นายลือชา บินสะเล็ม
 1. นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

 2. นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์

 3. นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร

 4. นายสิทธิชน พินิจฤทธิกร

 5. นายชัยนวล ขาวบาง
 1. นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์

 2. นายณธัชพงศ์ อิสี

 3. นายณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

 4. นางอัญชนา ราชคีรี

 5. นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา

 6. นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร

 7. นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ
กรรมการ และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน
ที่ปรึกษา
 7. กลยุทธ์ด้านวิชาการ ทะเบียน และ IT8. กลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ และปฎิคม
ประธานฯ
นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุลนางอัญชนา ราชคีรี
นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา
รองประธานฯ
กรรมการ
 1. นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา

 2. นายณธัชพงศ์ อิสี

 3. นายกิตติวัฒน์ อาภารัฐวรารมย์

 4. นายชัยนวล ขาวบาง

 5. นายณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

 6. นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ

  1. นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์
  2. นายณธัชพงศ์ อิสี

  3. นายลือชา บินสะเล็ม

  4. นายณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์

  5. นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร

  6. นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์

  7. นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ

  กรรมการและเลขานุการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  คณะทำงาน
  ที่ปรึกษา