เกี่ยวกับเรา

ทีมยุทธศาสตร์ 9 ทีม

รายชื่อคณะกรรมการในทีมยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

 1.ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 2.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการขาย และจัด Event งาน TITF3.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย
ประธานฯนายธนพล ชีวรัตนพรดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นางกัลญาณี อัสนี
รองประธานฯ
ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณ
กรรมการ


 1. นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา
  1. นางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์   กรรมการ และเลขานุการน.ส.ทัศนีย์ เกียรติกำจรชัยนางปรียา กาหลง
   ผู้ช่วยเลขานุการนางสุวรรณี เทพสุวรรณวรน.ส.สุนีรัตน์ โอฬารฤทธินันท์น.ส.ปุณญาดา โตตามเกียรติ
   คณะทำงาน
   1. นางสมหญิง ดวงใหญ่
   2. น.ส.รัฐวรรณ สิทธิฉัตรทอง
    น.ส.ปุณญาดา โตตามเกียรติน.ส.ดลพร นาคล้าย
    ที่ปรึกษานายเอนก ศรีชีวะชาติ
    1. นายธนพล ชีวรัตนพร
    2. ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
    3. น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะ

      4.ทีมยุทธศาสตร์ด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว5.ทีมยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ และ IT6.ทีมยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม
     ประธานฯ


     นางกัลญาณี อัสนีดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นางกัลญาณี อัสนี
     นายสาริศ ตันยะกุล
     รองประธานฯ


     นายศิเวก สัจเดว
     กรรมการ
       กรรมการ และเลขานุการนายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุลนายศิเวก สัจเดว
       ผู้ช่วยเลขานุการน.ส.ปราณปริยา ศรีพรหมมา
       คณะทำงานนายปริญญ์ ดามพวรรณฤทธิ์น.ส.ศิโรรัตน์ สนแดง
       ที่ปรึกษา
       1. น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะ
       2. น.ส.ทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย
       3. นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา
       4. นายวิชัย บูรณะปฏิมากร

        ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
         7.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์ 8.ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย9.ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์
        ประธานฯ
        น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะนายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณนางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์
        รองประธานฯ
        นางมาลี สุวัฒโนดมนายอนุรักษ์ เกตุเกล้า
        กรรมการ
        1. นางปรียา กาหลง


         1. นางปรียา กาหลง

          กรรมการและเลขานุการนายศิเวก สัจเดวนางมาลี สุวัฒโนดมนายโฆษิต เดชวาทิน
          ผู้ช่วยเลขานุการน.ส.รัฐวรรณ สิทธิฉัตรทองน.ส.พัชรินทร์ วิวัฒน์ปิยะวงศ์
          คณะทำงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมน.ส.ปราณปริยา ศรีพรหมมา
          1. น.ส.สุภาพร อินทรักษาทรัพย์
          2. นายปริญญ์ ดามพวรรณฤทธิ์

           ที่ปรึกษานายธนพล ชีวรัตนพร