เกี่ยวกับเรา

ทีมยุทธศาสตร์ 9 ทีม

รายชื่อคณะกรรมการในทีมยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

 1.ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 2.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการขาย และจัด Event งาน TITF3.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย
ประธานฯนายศุภฤกษ์ ศูรางกูรดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นายกฤชณัฐ มีสำราญ
รองประธานฯ
ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณนายสหนพ เดชยา
กรรมการ


 1. นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา
 2. น.ส.มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส
  1. นายวิบูลย์ กมลโต
  2. นายวิชัย บูรณะปฏิมากร
  3. นายสหนพ เดชยา
  4. นายอนุรักษ์ เกตุเกล้า
  5. นางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์
  6. น.ส.สุรีย์พร ออสุวรรณ
  1. นายสมหวัง ตั้งสถิตธรรม
  2. นายวิชัย บูรณะปฏิมากร
  3. นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

   กรรมการ และเลขานุการน.ส.ทัศนีย์ เกียรติกำจรชัยนางปรียา กาหลงนายอนุรักษ์ เกตุเกล้า
   ผู้ช่วยเลขานุการนางสุวรรณี เทพสุวรรณวรน.ส.สุนีรัตน์ โอฬารฤทธินันท์น.ส.ปุณญาดา โตตามเกียรติ
   คณะทำงาน
   1. นางสมหญิง ดวงใหญ่
   2. น.ส.รัฐวรรณ สิทธิฉัตรทอง
    น.ส.ปุณญาดา โตตามเกียรติน.ส.พิชชานันท์ วงศ์พัฒนอังกูร
    ที่ปรึกษานายเอนก ศรีชีวะชาติ
    1. นายธนพล ชีวรัตนพร
    2. ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
    3. น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะ
    4. นายกฤชณัฐ มีสำราญ

     นางกัลญาณี อัสนี
      4.ทีมยุทธศาสตร์ด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว5.ทีมยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ และ IT6.ทีมยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม
     ประธานฯ


     นางกัลญาณี อัสนีดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นางสุนันทา เอื้ออำพน
     รองประธานฯ


     นายศิเวก สัจเดว
     กรรมการ
     1. นายประสิทธิ์ วงศ์เมธากุล
     2. นายสหนพ เดชยา
     3. นายโฆษิต เดชวาทิน
     4. นายสมหวัง ตั้งสถิตธรรม
     5. น.ส.สุรีย์พร ออสุวรรณ

      นายวิชัย บูรณะปฏิมากร
      1. นายวิชัย บูรณะปฏิมากร
      2. น.ส.สุรีย์พร ออสุวรรณ
      3. นายฉัตตริน เพียรธรรม

       กรรมการ และเลขานุการนายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุลนายศิเวก สัจเดวนายวิบูลย์ กมลโต
       ผู้ช่วยเลขานุการน.ส.ปาจรีย์ สิริชาญชัยกุล
       คณะทำงานนายปริญญ์ ดามพวรรณฤทธิ์น.ส.ศิโรรัตน์ สนแดง
       ที่ปรึกษา
       1. น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะ
       2. น.ส.ทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย
       3. นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา
       4. นายวิชัย บูรณะปฏิมากร

        นางสุนันทา เอื้ออำพนดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
         7.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์ 8.ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย9.ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์
        ประธานฯ
        น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะนายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณนายศิเวก สัจเดว
        รองประธานฯ
        นางมาลี สุวัฒโนดมนายอนุรักษ์ เกตุเกล้า
        กรรมการ
        1. นางปรียา กาหลง
        2. นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
        3. นายฉัตตริน เพียรธรรม

         1. นางปรียา กาหลง
         2. น.ส.ธัญญา พีรโภคิน

          นายวิบูลย์ กมลโต
          กรรมการและเลขานุการนายศิเวก สัจเดวนางมาลี สุวัฒโนดมนายโฆษิต เดชวาทิน
          ผู้ช่วยเลขานุการน.ส.รัฐวรรณ สิทธิฉัตรทองน.ส.สิรินทร์พร สุติยาภรณ์
          คณะทำงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมน.ส.ปาจรีย์ สิริชาญชัยกุล
          1. น.ส.สุภาพร อินทรักษาทรัพย์
          2. นายปริญญ์ ดามพวรรณฤทธิ์

           ที่ปรึกษานายธนพล ชีวรัตนพร
           1. นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา
           2. นายภูษณุ โลกาศิริวัตร