เกี่ยวกับเรา

ทีมยุทธศาสตร์ 9 ทีม

รายชื่อคณะกรรมการในทีมยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

 1.ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 2.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการขาย และจัด Event งาน TITF3.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย
ประธานฯนายธนพล ชีวรัตนพรดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
รองประธานฯ
กรรมการ   กรรมการ และเลขานุการน.ส.ทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย
   ผู้ช่วยเลขานุการนายสุทธิพงษ์ บุญช่วยนายสุทธิพงษ์ บุญช่วย
   คณะทำงาน
   1. นางสมหญิง ดวงใหญ่
   2. น.ส.รัฐวรรณ สิทธิฉัตรทอง
    น.ส.ปุณญาดา โตตามเกียรติน.ส.ดลพร นาคล้าย
    ที่ปรึกษานายเอนก ศรีชีวะชาติ
      4.ทีมยุทธศาสตร์ด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว5.ทีมยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ และ IT6.ทีมยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม
     ประธานฯ


     นางกัลญาณี อัสนีดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นายสาริศ ตันยะกุล
     รองประธานฯ


     กรรมการ
       กรรมการ และเลขานุการนายศิเวก สัจเดว
       ผู้ช่วยเลขานุการน.ส.ปราณปริยา ศรีพรหมมา
       คณะทำงานนายปริญญ์ ดามพวรรณฤทธิ์น.ส.ศิโรรัตน์ สนแดง
       ที่ปรึกษา
         7.ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์ 8.ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย9.ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์
        ประธานฯ
        น.ส.วชิรา วิชัยวัฒนะนายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณนางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์
        รองประธานฯ
        กรรมการ
        1. นางปรียา กาหลง


         1. นางปรียา กาหลง

          กรรมการและเลขานุการนายศิเวก สัจเดว
          ผู้ช่วยเลขานุการน.ส.รัฐวรรณ สิทธิฉัตรทอง
          คณะทำงานน.ส.ปราณปริยา ศรีพรหมมา
          1. น.ส.สุภาพร อินทรักษาทรัพย์
          2. นายปริญญ์ ดามพวรรณฤทธิ์

           ที่ปรึกษา