สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย

ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย และจัด Event งาน TITF ได้วางนโยบายการทำงานของทีมฯ ดังนี้

  • เพิ่มช่องทางการตลาดและการขายสินค้าให้แก่สมาชิก และสร้างรายได้ให้แก่สมาคมฯ ด้วยการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
  • พัฒนารูปแบบการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ให้ทันสมัย และทันเหตุการณ์
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานทูต องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สายการบิน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลให้งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก

แผนภูมิแสดงยอดขายบูธ ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 17 – 22

1

ครั้งที่TITF#17TITF#18TITF#19TITF#20TITF#21TITF#22
จำนวนบูธ5971,0936331,1991,0141,200

แผนภูมิแสดงผลรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 17 – 22

2

TITFTITF#17TITF#18TITF#19TITF#20TITF#21TITF#22
กำไร (บาท)2,326,7707,895,0683,166,7968,263,114.654,895,65910,527,657

 

ตารางแสดงประมาณการยอดเงินหมุนเวียนและยอดผู้เข้าชมงาน ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 17 – 22

 ประมาณการยอดเงินหมุนเวียน (บาท)
ประมาณการยอดผู้เข้าชมงาน (คน-ครั้ง)
TITF #17

(13-16 ส.ค. 58)
400,000,000300,000
TITF #18

(17-21 ก.พ. 59)
750,000,000 480,000
TITF #19

(14-17 ก.ค. 59)
400,000,000 300,000
TITF #20

(15-19 ก.พ. 60)
500,000,000 400,000
TITF #21

(10-13 ส.ค. 60)
500,000,000 350,000
TITF #22

(7-11 ก.พ. 61)
600,000,000 300,000
รวม3,150,000,000 2,130,000

ตารางสรุปยอดขายบูธ ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 17 – 22

4

สมาคมฯ ได้ดำเนินนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) อันส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดงาน ดังนี้

  1. สมาคมฯ ได้เพิ่มจำนวนพื้นที่จัดงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) เป็น 5 โซน ได้แก่ Plenary, C2, CG, Plaza, Main Foyer และ Hall A
  2. สมาคมฯ ได้จัดพื้นที่สำหรับการทำ Product Workshop ให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ
  3. สมาคมฯ ได้ปรับนโยบายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ซื้อภายในงาน โดยให้มีการแจกรถยนต์ และเพิ่มประเภทรางวัลต่างๆ มากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นแรงจูงใจผู้เข้าชมงาน
  4. สมาคมฯ ได้ส่งเสริมให้ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ได้ร่วมจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างพลังใน Branding ของงาน และส่งเสริมการขายให้สมาชิกส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  5. สมาคมฯ ได้จัดงาน Business Matching ภายในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก พร้อมส่งเสริมให้ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคทั้ง 4 จังหวัด จัดงานดังกล่าวตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการขอความร่วมมือจากองค์กรและสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดรอง เอื้อจังหวัดหลัก และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจรจาธุรกิจอย่างทั่วถึง

 

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย

1. งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 19

สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 19 ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 633 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 3,166,796 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 400 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 300

4

5 6

7 8

2. งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 20

สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 20 ในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 1,199 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 8,353,734 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 400 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 500,000 คน

9

10

11 12

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต

2.1 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ท พลาซา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2560

13 14

2.2 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก จัดร่วมกับมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2560

15 16

2.3 งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก จัดงานที่ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2560

17 18

3. งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 21

สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 21 ในวันที่ 10-13 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 1,014 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 4,895,659 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 500 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 350,000 คน

19

20

21 22

4. งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 22

สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 22 ในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 1,200 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 10,527,657 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 600 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 300,000 คน

24

25 26

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกในส่วนภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต

4.1 งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก จัดที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2561

27
4.2 งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก จัดงานการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ที่โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 มีนาคม 2561

28

4.3 งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จัดที่โฮมเวิร์คภูเก็ต วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

29

4.4  งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก จัดงานการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ ห้องแฟรี่ฮอล์ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 24 มีนาคม 2561

30