สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

สมาคมฯ ได้วางแนวทางของการฝึกอบรมเป็น 3 แนวทาง คือ

1. หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ แก่สมาชิกในระดับผู้บริหาร เช่น ความรู้เกี่ยวกับภาษี, การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2. หลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะการบริการ เพื่อเพิ่มความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กับพนักงาน เพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการทำทัวร์ประเทศต่างๆ, หลักสูตรการใช้ Facebook, ระบบการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน, เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว เป็นต้น
3. หลักสูตรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และมุมมองใหม่ๆ เช่น การจัดสัมมนา โดยเชิญ Guest Speaker ที่มีชื่อเสียง, การลงทุนในตลาดหุ้น เป็นต้น

คณะกรรมการได้จัดการอบรม รวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง ใน 27 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 1,8005 คน-ครั้ง

ตารางสรุปการฝึกอบรม

หัวข้อ วันที่ จำนวนผู้ร่วมอบรม
1. ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (จัดร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)18 มิ.ย. 2557 128 คน
2. ผู้ให้บริการท่องเที่ยว (จัดร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 25- 26 ส.ค. 2557 204 คน
3. กฎหมายควรรู้สำหรับธุรกิจนำเที่ยวในยุค Cyber 16 ก.ย. 2557 31 คน
4. Basic Life Support and First Aid Training for Tour Leader (จัดร่วมกับ บริษัท บางกอกเฮลท์เซอร์วิส จำกัด) 22 ต.ค. 2557 22 คน
5. จ่ายภาษีอย่างไร...ถูกกฎหมาย ถูกใจ ถูกเงิน 13 พ.ค. 2557 121 คน
6. การพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 28 ม.ค. 2558 51 คน
7. การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp (รุ่นที่ 1) 30 ม.ค. 2558 25 คน
8. เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (รุ่นที่ 1) 13 ก.พ. 2558 26 คน
9. การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp (รุ่นที่ 2) 16 ก.พ. 2558 26 คน
10. การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp (รุ่นที่ 3) 10 มี.ค. 2558 29 คน
11. เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (รุ่นที่ 2) 17 มี.ค. 2558 25 คน
12. เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro (รุ่นที่ 1) 27 ก.ค. 2558 32 คน
13. เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น 7 ส.ค. 2558 45 คน
14. เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro (รุ่นที่ 2) 20 ส.ค. 2558 32 คน
15. ท่องซาฟารี แอฟริกา 28 ส.ค. 2558 112 คน
16. เนปาล เสน่ห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย 3 ก.ย. 2558 40 คน
17. การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี (รุ่นที่ 1) 22 ก.ย. 2558 50 คน
18. การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี (รุ่นที่ 2) 23 ก.ย. 2558 51 คน
19. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 3 - 4 ต.ค. 2558 29 คน
20. เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (ภาพนิ่ง) 7 ต.ค. 2558 28 คน
21. เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (วิดีโอ) 14 ต.ค. 2558 30 คน
22. การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร 28 ต.ค. 2558 25 คน
23. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต 4 - 5 พ.ย. 2558 50 คน
24. เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 23 - 24 พ.ย. 2558 150 คน
25. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 19 - 20 ธ.ค. 2558 40 คน
26. การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี (รุ่นที่ 3) 26 ม.ค. 2559 37 คน
27. การบริการสู่ความเป็นเลิศ 29 ม.ค. 2559 31 คน
28. มาเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพกันดีกว่า 10 ก.พ. 2559 53 คน
29. เล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล และเปรู 24 ก.พ. 2559 37 คน
30. เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีชุดเดียว 1 มี.ค. 2559 132 คน
31. การจองบัตรโดยสารผ่านระบบ Amadeus (ขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูง) 7 - 11 มี.ค. 2559 17 คน
32. การนำระบบ E-Office มาใช้ในการทำงาน 17 มี.ค. 2559 44 คน
33. รู้ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา/แคนาดา 22 มี.ค. 2559 52 คน
รวม 1,805 คน-ครั้ง

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

1. การอบรม “ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
สมาคมฯ จัดอบรม “ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิทยากรจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้ารับการอบรม 128 คน

image001

2. การอบรม ผู้ให้บริการท่องเที่ยว
สมาคมฯ จัดอบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยวิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค มีผู้เข้ารับการอบรม 204 คน

image003

3. การอบรม “กฎหมายควรรู้สำหรับธุรกิจนำเที่ยวในยุค Cyber”
สมาคมฯ จัดอบรม “กฎหมายควรรู้สำหรับธุรกิจนำเที่ยวในยุค Cyber” โดยวิทยากร นายปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 31 คน

image005

4. การอบรม “Basic Life Support and First Aid Training for Tour Leader”
สมาคมฯ จัดอบรม “Basic Life Support and First Aid Training for Tour Leader” ร่วมกับบริษัท บางกอกเฮลท์เซอร์วิส จำกัด โดยวิทยากรจากบริษัท บางกอกเฮลท์เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมเดอะเดวิส กรุงเทพ มีผู้เข้ารับการอบรม 22 คน

5. การอบรม “จ่ายภาษีอย่างไร…ถูกกฎหมาย ถูกใจ ถูกเงิน”
สมาคมฯ จัดอบรม “จ่ายภาษีอย่างไร…ถูกกฎหมาย ถูกใจ ถูกเงิน” โดยวิทยากร นายธนบูรณ์ ใจตั้งมั่น นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง) สำนักงานสรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมตวันนา มีผู้เข้ารับการอบรม 121 คน

image007 image009

6. การอบรม “การพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
สมาคมฯ จัดอบรม “การพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่โรงแรมตวันนา มีผู้เข้ารับการอบรม 51 คน

image011 image013

7. การอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 1
สมาคมฯ จัดอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการ บริษัท OMG Experience จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

image015

8. การอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” รุ่นที่ 1
สมาคมฯ จัดอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายธงชัย วิบูลย์ศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการบริหาร Australian Marketing Center และนางสาวปิโยรจน์ งามวิไลกร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Edenz Colleges ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 26 คน

image017

9.การอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 2
สมาคมฯ จัดอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการ บริษัท OMG Experience จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 26 คน

image019

10. การอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 3
สมาคมฯ จัดอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 3 โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการ บริษัท OMG Experience จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 29 คน

image021

11. การอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” รุ่นที่ 2
สมาคมฯ จัดอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร นายธงชัย วิบูลย์ศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการบริหาร Australian Marketing Center และนางสาวปิโยรจน์ งามวิไลกร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Edenz Colleges ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

image023

12. การอบรม “เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro” รุ่นที่ 1
สมาคมฯ จัดอบรม “เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ประธานบริษัท DGM 59 จำกัด ผู้ก่อตั้ง www.tourkrub.com เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 32 คน

image025

13. การอบรม “เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น”
สมาคมฯ จัดอบรม “เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น” โดยวิทยากร ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ หัวหน้าสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 45 คน

image027

14. การอบรม “เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro” รุ่นที่ 2
สมาคมฯ จัดอบรม “เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ประธานบริษัท DGM 59 จำกัด ผู้ก่อตั้ง www.tourkrub.com เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 32 คน

image029

15. การบรรยายพิเศษ “ท่องซาฟารี แอฟริกา”
สมาคมฯ จัดการบรรยายพิเศษ “ท่องซาฟารี แอฟริกา” โดยวิทยากร นายปองพล อดิเรกสาร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมตวันนา มีผู้เข้าฟังบรรยาย 112 คน

image031 image033

16. การอบรม “เนปาล เสน่ห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย”
สมาคมฯ จัดอบรม “เนปาล เสน่ห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย” โดยวิทยากร นางนวลจันทร์ เพียรธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ และประธานกรรมการ บริษัท เอ็นซี ทัวร์ แอนด์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และนายชาติชาย โพธิปัดชา กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้าฟังบรรยาย 40 คน

image035

17. การอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 1
สมาคมฯ จัดอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน

image037

18.การอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 2
สมาคมฯ จัดอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 51 คน

image039

19. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
สมาคมฯ จัดอบรมสำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรม 29 คน

  • หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” โดยวิทยากร นายปวิช พงษ์เสริม
  • หัวข้อ “สารพันความรู้เรื่องวีซ่า” โดยวิทยากร นางณัฐนันท์ จงประเสริฐ
  • หัวข้อ “การจัดระบบ Email ด้วย Mailchimp + ความรู้ด้านโซเซียล เน็ทเวิร์คโดยรวม” โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว

image041

20. การอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (ภาพนิ่ง)”
สมาคมฯ จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (ภาพนิ่ง)” โดยวิทยากร นายกิตติพัฒน์ จินะทอง ช่างภาพอิสระ และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 28 คน

image043

21. การอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (วิดีโอ)”
สมาคมฯ จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (วิดีโอ)” โดยวิทยากร นายกิตติพัฒน์
จินะทอง ช่างภาพอิสระ และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

image045

22. การอบรม “การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร”
สมาคมฯ จัดอบรม “การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร” โดยวิทยากร ดร.ธีริน วาณิชเสนี ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและกรณีศึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

image047

23. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
สมาคมฯ จัดอบรมสำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคใต้ตอนบน
เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรม เมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน

  • หัวข้อ “สารพันความรู้เรื่องวีซ่าเชงเก้น” โดยวิทยากร นางสาวปรมาภรณ์ พรงาม
  • หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
  • หัวข้อ “ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง” โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว

image049 image051

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
สมาคมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิทยากรจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้ารับการอบรม 150 คน

image055 image053

25. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมฯ จัดอบรมสำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรม รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

  • หัวข้อ “ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง” โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว
  • หัวข้อ “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
  • หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ

image057

26. การอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 3
สมาคมฯ จัดอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” รุ่นที่ 3 โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

image059

27. การอบรม “การบริการสู่ความเป็นเลิศ”
สมาคมฯ จัดอบรม “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
มีผู้เข้ารับการอบรม 31 คน

image061

28. การอบรม “มาเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพกันดีกว่า”
สมาคมฯ จัดอบรม “มาเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพกันดีกว่า” โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 53 คน

image063

29. การอบรม “เล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล และเปรู”
สมาคมฯ จัดอบรม “เล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล และเปรู” โดยวิทยากร นายอนันต์ พิพัฒนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรุ่งทรัพย์ ฮอลิเดย์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท สีลมเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

image065

30. การอบรม “เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีชุดเดียว”
สมาคมฯ จัดอบรม “เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีชุดเดียว” โดยวิทยากร นายชุมพร เสนไสย นิติกรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมตวันนา มีผู้เข้ารับการอบรม 132 คน

image067 image069

31. การอบรม “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบ Amadeus (ขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูง)”
สมาคมฯ จัดอบรม “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบ Amadeus (ขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูง)” โดยวิทยากรจากบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 ที่บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรม 17 คน

image071 image073

32. การอบรม “การนำระบบ E-Office มาใช้ในการทำงาน”
สมาคมฯ จัดอบรม “การนำระบบ E-Office มาใช้ในการทำงาน” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA โดยวิทยากร นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ ผู้บริหาร บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรม 44 คน

image075

33. การอบรม “รู้ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา/แคนาดา”
สมาคมฯ จัดอบรม “รู้ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา/แคนาดา” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA โดยวิทยากร นางวาสนา
ไพศาลอัคนี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จอยฟูล ฮอลิเดย์ จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรม 52 คน

image077