สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กร

1. รางวัล และการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

1.1 รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 ในด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และได้มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่สองแล้ว โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้รับรางวัล ประเภทจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 3 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามกรอบพันธกิจของสมาคม

มิติที่ 3 คุณภาพของการให้บริการ

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

1.2 อุปนายกสมาคมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายก ได้รับเลือกเป็นรองประธานฝ่ายนโยบายและแผนงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชุมสมาชิกสามัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2559

1.3 สมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง World Tourism-Development Alliance (WTA)

การท่องเที่ยวจีน สำนักงานปักกิ่ง ได้เชิญให้สมาคมฯ เป็น 1 ใน 35 องค์กรร่วมก่อตั้ง World Tourism-Development Alliance (WTA)

ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายก เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม World Tourism Development Alliance (WTA) ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2560 ที่เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4 สมาคมฯ ได้รับเชิญให้ร่วมก่อตั้ง International Mountain Tourism Alliance (IMTA)

สมาคมฯ ได้รับเชิญให้ร่วมก่อตั้ง International Mountain Tourism Alliance (IMTA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อปลายเดือนกันยายน 2559 ที่เมืองซิงยี่ มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภูเขา การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน องค์กรดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด 111 องค์กร เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 56 แห่ง จากทุกทวีป องค์กรในประเทศจีน 46 แห่ง และสมาชิกบุคคลอีก 9 ราย

คณะกรรมการได้เดินทางไปร่วมลงนามในธรรมนูญก่อตั้ง International Mountain Tourism Alliance (IMTA) ที่มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ในวันที่ 18-24 กันยายน 2559 และประธานที่ปรึกษา ได้เดินทางไปร่วมประชุม First Annual Conference of International Mountain Tourism Alliance ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ เมืองซิงยี่ มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน

1.5 สมาคมฯ ได้รับรางวัล Taiwan Tourism Award

สมาคมฯ ได้รับรางวัล Taiwan Tourism Award ในฐานะองค์กรที่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว และนายศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมเป็นผู้แทนเดินทางไปรับรางวัลที่ไต้หวัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

2. การบริหารการเงิน

2.1 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านการเงิน
(1) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับขัอบังคับของสมาคม รวมทั้งการสอบทานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
(2) กำหนดให้มีการรายงานสถานะการเงิน (เงินคงเหลือ) และกระแสเงินรับ-จ่าย ต่อคณะกรรมการสมาคมเป็นรายเดือน และรายงานต่อที่ประชุมสมาชิกเป็นรายไตรมาส
(3) กำหนดให้มีการบริหารโครงการในรูปแบบงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

2.2 การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาคม

(1)  สมาคมฯ มีเงินฝากธนาคาร สลากออมสินของธนาคารออมสิน (สลากออมสิน) และสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สลากออมทรัพย์) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 43,638,931.42 บาท เป็นจำนวนที่สูงกว่า ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการชุดที่มี

นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร เป็นนายกสมาคมฯ ได้รับมอบงานจากคณะกรรมการชุดก่อนหน้าวันดังกล่าว เป็นจำนวน 25,255,618.98 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มสูงถึงร้อยละ 137.38

แผนภูมิแสดงการเติบโตของเงินฝากธนาคารและสลากออมสินของสมาคมฯ

1

 

ตารางแสดงการเติบโตของเงินฝากธนาคารและสลากออมสินของสมาคมฯ

2

(2)  ที่สำคัญที่สุด คือ ส่วนของทุนสะสมของสมาคมฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบทุนสะสม ณ

วันสิ้นปี 2560 กับ วันสิ้นปี 2556 (ปีก่อนวันรับมอบงาน) ทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 23,601,749.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 144.29

แผนภูมิแสดงทุนสะสมของสมาคมฯ ปี 2556 – 2559

3

ตารางแสดงทุนสะสมของสมาคมฯ ปี 2556 – 2559

4

3. การพัฒนาโครงสร้างองค์กร

3.1    การเสนอแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

3.2    การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ

3.3    ริเริ่มการบริหารงาน โดยแบ่งเป็น 9 ทีมยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละทีมยุทธศาสตร์จะมีคณะกรรมการดูแลและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ อย่างใกล้ชิด

3.4    การสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้มีงบประมาณในการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานโครงการพิเศษ

3.5    การประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อบังคับของสมาคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม และชมรมส่วนภูมิภาค

– วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

– วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

3.6    การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ส่วนภูมิภาคและการเลือกตั้งประธานชมรมส่วนภูมิภาค

– ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี

– ภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

– ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

4. การพัฒนาสำนักงานและพนักงาน

4.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

(1)   ปรับโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสำนักงาน และส่วนกิจกรรม เพื่อสร้างทีม Secretariat ที่เข้มแข็ง

(2)   จัดหาเจ้าหน้าที่สมาคมให้มีปริมาณเพียงพอ สามารถรองรับปริมาณงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(3)   ปรับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น Google Forms, Samepage, Membership Management

(4)   มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(5)   จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี, การฉีดวัคซีน, โบนัสประจำปี

4.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

(1)   สมาคมฯ ได้จัดให้มีการเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงาน

– วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

– วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา

(2)   สมาคมฯ ได้จัดทัศนศึกษา และการเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เส้นทางหัวหิน-เพชรบุรี วันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 โดยมีสมาชิกร่วมเดินทาง 152 ท่าน

 

5. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก

5.1 การจัดประชุมสมาชิก โดยกำหนดเป็นธีม และรายการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสมาชิก โดยมีการจัดประชุมสมาชิกรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง (ไม่รวมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี)

(1)   การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3/2559 ธีม “เกาะกระแสการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ: Cruise Tourism” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

(2)   การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งเป็นจัดประชุมสัญจร ที่ไต้หวัน และมีการเดินทางสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยมีผู้ร่วมเดินทาง เป็นสมาชิก 100 คน และสื่อมวลชน 10 คน เมื่อวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2559

(3)   การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 5/2559 ธีม “มนต์แห่งชวา…ยอกยาการ์ตา” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

(4)   การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6/2559 ธีม “นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งปุยเมฆขาว” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

(5)   การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 7/2559 พร้อมการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองฮิโรซากิและเมืองชิสึคุอิชิ และรายการถกกันให้รู้เรื่อง หัวข้อ “Retail Agents VS Wholesale Agents ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

(6)   การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 8/2559 พร้อมการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัด: จังหวัดฟุคุชิมะ จังหวัดโทะชิงิ จังหวัดอิบะระกิ ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

(7)   การประชุมสมาชิกครั้งที่ 1/2560 และรายการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Global Tourism Trend and New Travel Business Model รวมถึงการอภิปราย หัวข้อ เศรษฐกิจไทยปี 2017 กับธุรกิจท่องเที่ยว Outbound และ Airlines Ticketing และการทำ Workshop กลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

(8)   การประชุมสมาชิกครั้งที่ 2/2560 ธีม “ทางเลือก-ทางรอด ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

(9)   การประชุมสมาชิกครั้งที่ 3/2560 ธีม “Airlines Meet Travel Agents” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ

(10)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 4/2560 ธีม “Ambassadors meet Travel Agents” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

(11)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 5/2560 และการบรรยายพิเศษจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

(12)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 6/2560 ธีม  “Korea Tourism Night with TTAA Members” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

(13)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 7/2560 ธีม “เดินทางท่องเที่ยวให้ปลอดภัย (Travel Safely)” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

(14)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 8/2560 ธีม “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินอล 21

(15)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 1/2561 และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เศรษฐกิจไทยปี 2018 กับธุรกิจท่องเที่ยว Outbound รวมถึงการเสวนาหัวข้อ แนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยว Outbound ในปี 2561 เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

(16)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 2/2561 และการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองเทียนจิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

(17)  ทัศนศึกษา การประชุมสมาชิกสัญจร เส้นทางพิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2561

(18)  การประชุมสมาชิกครั้งที่ 3/2561 และรายการสสปน.กับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ รวมถึงการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองชิงเต่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

5.2 การจัดทำ Directory ของสมาคมฯ ประจำปี 2560-2562

5.3 การจัดทำ Newsletter ของสมาคมฯ

(1)  เล่มที่ 3 ไตรมาสที่ 3/2559 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559

(2)  เล่มที่ 4 ไตรมาสที่ 4/2559 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

(3)  เล่มที่ 5 ไตรมาสที่ 1/2560 เดือนมกราคม-มีนาคม 2560

(4)  เล่มที่ 6 ไตรมาสที่ 2/2560 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560

(5)  เล่มที่ 7 ไตรมาสที่ 3/2560 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

(6)  เล่มที่ 8 ไตรมาสที่ 4/2560 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

(7)  เล่มที่ 9 ไตรมาสที่ 1/2561 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

(8)  เล่มที่ 10 ไตรมาสที่ 2/2561 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

6. การสนับสนุนให้มีปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก รวม 12 ฉบับ

(1)  สมาคมการท่องเที่ยวเถื่อเทียน-เว้ (The Thua Thien-Hue Tourism Association) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

(2)  สมาคมท่องเที่ยวเล่อซาน (Leshan Tourism Association) มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

(3)  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศโมร็อกโก (Moroccan National Office of Tourism) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

(4)  เมืองเซนได (The City of Sendai), องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคโตโฮะคุ (Tohoku Tourism Promotion Organization) และสมาคมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนานาชาติ เมืองเซนได (Sendai Tourism, Convention and International Association) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

(5)  การท่องเที่ยวเมืองชื่อสุ่ย (Chishui Tourism Development) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

(6)  การท่องเที่ยวเมืองเยียนไถ (Yantai Tourism Bureau) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

(7)  จังหวัดนะกะโนะ (Nagano Prefectural Government) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

(8)  การท่องเที่ยวเมืองไถจง (Tourism and Travel Bureau, Taichung City Government) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

(9) New Taipei City Association of Travel Agents, New Taipei City B&B Association, New Taipei City The Hot Spring Tourism Association เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

(10) การท่องเที่ยวเมืองผานโจว (Panzhou Tourism Bureau) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

(11) เมืองฮิโรสะคิ (The City of Hirosaki) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560

(12) การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชิงเต่า (Qingdao Municipal Commission of Tourism

Development) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

6.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

(1)  การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ในวาระและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(2)  การประชุมร่วมกับหน่วยงานเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าไทย ฯลฯ ในวาระและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(3)  การหารือร่วมกับ Malaysian Association of Tour and Travel Agents Perak Chapter ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

6.3 การติดตามร่างกฎหมาย และนโยบาย ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว

(1)  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว

(2)  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. …

(3)  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. …

(4)  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดรอง เอื้อจังหวัดหลัก ในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทย

6.4 การรับข้อร้องเรียน และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก

(1)  กรณีลิขสิทธิ์ในการใช้รูปภาพเพื่อส่งเสริมการขาย

(2)  กรณีระงับการทำหนังสือเดินทางเล่ม 2 ชั่วคราว

(3)  กรณีโรงพิมพ์ตำรวจมีมาตรการงดจำหน่ายใบ ตม. 6 ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ต่อมามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรตม. 6 จนกระทั่งยกเลิกการใช้บัตรตม. 6 สำหรับคนไทย

(4)  กรณีการปรับขึ้นวงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(5)  กรณีการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำของบริการนำเที่ยว (ทัวร์ศูนย์เหรียญ)

(6)  กรณีการขายบริการนำเที่ยวราคาถูกกว่าต้นทุน (ทัวร์ไฟไหม้)

(7)  กรณีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้มัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว

(8)  กรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศจีน ที่เมืองเซินเจิ้น ยกเลิกวีซ่า ประเภทเมื่อเดินทางถึง สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

(9)  กรณีการจัดทำประกันภัยของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

(10) กรณีการขึ้นทะเบียนและออกบัตรผู้นำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

(11) การจัดการข้อร้องเรียนระหว่างสมาชิก

7. การร่วมกับหน่วยงานภายนอกพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิก

7.1    งาน 2016 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี มีผู้เข้าร่วมงาน 140 คน

7.2    งาน 2016 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรม เอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 142 คน

7.3    งานประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน (Tourism Promotion Conference of Leshan City) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้เข้าร่วมงาน 81 คน

7.4    งาน Danang Tourism Presentation in Thailand 2016 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน 59 คน

7.5    งาน Hainan Tourism Presentation in Thailand 2016 จัดโดยการท่องเที่ยวไหหลำ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท มีผู้เข้าร่วมงาน 116 คน

7.6    งานสัมมนาส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเส้าซิ่ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม มีผู้เข้าร่วมงาน 20 คน

7.7    งาน Henan Tourism Presentation in Bangkok เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 28 คน

7.8    งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 24 คน

7.9    งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉินตู เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด มีผู้เข้าร่วมงาน 20 คน

7.10  งาน 2017 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 141 คน

7.11  งานสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุคุชิมะ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมงาน 126 คน

7.12  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน 30 คน

7.13  งาน Danang Center for Tourism Promotion เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมงาน 30 คน

7.13  งาน 2017 Taiwan Tourism Workshop in Bangkok เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 158 คน

7.14  งาน Guangxi Tourism Promotion Meeting เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้เข้าร่วมงาน 65 คน

7.15  งาน China-Beyond Your Imagination เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท มีผู้เข้าร่วมงาน 139 คน

7.16  งาน Taichung Tourism Promotion in Bangkok เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมเวสทิน

แกรนด์ สุขุมวิท ผู้เข้าร่วมงาน 103 คน

7.17  งานสัมมนาการท่องเที่ยวเมืองเล่อซาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท มีผู้เข้าร่วมงาน 71 คน

7.18  งาน 21st TITF Taiwan Tourism Briefing เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมงาน 84 คน

7.19  งาน New Taipei City & Eva Air & Taiwan-Thailand Bilateral Exchanges Conference เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ มีผู้เข้าร่วมงาน 49 คน

7.20  งานสัมมนาและเจรจาการค้าร่วม ระหว่าง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฟุคุชิมะ, จังหวัดโทะชิงิ และจังหวัดอิบะระคิ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 มีผู้เข้าร่วมงาน 150 คน

7.21  งาน Indonesia Sales Mission in Thailand (Bangkok) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ มีผู้เข้าร่วมงาน 50 คน นอกจากนี้ยังจัดงานที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 อีกด้วย

7.22  งาน Zhangjiajie Communication Forum in Bangkok เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 25 คน

7.23  งาน 2018 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 100 คน

7.24  งาน North East India Tourism Roadshow เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมงาน 80 คน

7.25  งานเสวนา One Hotel One Meeting หัวข้อ “เปลี่ยนห้องว่างเป็นห้องเว่อร์” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมงาน 30 คน

7.26  งาน Outbound Travel Bazaar (OTB) – Thailand Meets Greece 2018 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่อลอฟท์ โฮเทล สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมงาน 50 คน

7.27  การสัมมนาวิชาการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสู่ Thailand 4.0” และการให้คำปรึกษา รวมถึงยื่นสินเชื่อตามโครงการต่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้เข้าร่วมงาน 50 คน

8. งานอื่นๆ

8.1    สมาคมฯ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ปะรำหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

8.2    การศึกษาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว Outbound

8.3    การศึกษาเรื่อง Solvency Insurance เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อทัวร์

8.4    การจัดตั้งมูลนิธิ TTAA เพื่อเพื่อนมนุษย์

8.5    การจัดทำหนังสือ Travel Wisely (เที่ยวแบบนี้สิ…ปลอดภัย)

8.6    การพัฒนา Code of Ethics เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

8.7    การจัดตั้ง NTO Club

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กร
1. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

5

2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560

6

3. สมาคมฯ ได้รับเชิญให้ร่วมก่อตั้ง International Mountain Tourism Alliance (IMTA)

7

4. การประชุม First Annual Conference of International Mountain Tourism Alliance

7

5. รางวัล Taiwan Tourism Award

8

6. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ส่วนภูมิภาคและการเลือกตั้งประธานชมรมส่วนภูมิภาค

9 10

11 12

7. ทัศนศึกษา และการเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เส้นทางหัวหิน-เพชรบุรี

13

8. ทัศนศึกษาและการประชุมสมาชิกสัญจร เส้นทางพิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน

14

9. Directory สมาคมฯ ประจำปี 2560-2562

15

10. Newsletter ของสมาคมฯ

16

11. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก

17 18

19 20

12. การร่วมกับหน่วยงานภายนอกพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิก

2122

23 24

25 26

13. การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

27 28

14. หนังสือ Travel Wisely (เที่ยวแบบนี้สิ…ปลอดภัย)

29