สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กร

1. รางวัล และการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

1.1 นายกสมาคม ได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ในฐานะนายกสมาคม ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านข้อมูลสารสนเทศ (วาระปี 2557-2559) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

1.2 สมาคมฯ ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 และอุปนายกได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2558
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ประเภทสมาคมการค้าที่จัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แก่สมาคมฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากการบริหารจัดการภายในสมาคม การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายสมาคมการค้า และการบริหารจัดการทางการเงินอย่างถูกต้องและโปร่งใส เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายก ยังได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2558 ประเภทสมาคมการค้าที่จัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

1.3 นายกสมาคม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ หัวหิน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ได้ประกาศเรื่องการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ หัวหิน ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกอนุมัติบัตร รับรอง นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคม เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ หัวหิน โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร และประกาศดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

1.4 นายกสมาคม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ในฐานะนายกสมาคม ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีบทบาทระดับภูมิภาคของอาเซียน ในระหว่างการประชุมสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

2. การบริหารการเงิน

2.1 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านการเงิน
(1) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับขัอบังคับของสมาคม รวมทั้งการสอบทานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
(2) กำหนดให้มีการรายงานสถานะการเงิน (เงินคงเหลือ) และกระแสเงินรับ-จ่าย ต่อคณะกรรมการสมาคมเป็นรายเดือน และรายงานต่อที่ประชุมสมาชิกเป็นรายไตรมาส
(3) กำหนดให้มีการบริหารโครงการในรูปแบบงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

2.2 การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาคม

สมาคมฯ มีเงินฝากธนาคารและสลากออมสิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนรวม 28,443,366.60 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าเงินฝากธนาคารและสลากออมสิน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับมอบงานจากคณะกรรมการชุดที่แล้ว ถึง 10,060,054.16 บาท หรือ 54.72%

แผนภูมิแสดงการเติบโตของเงินฝากธนาคารและสลากออมสินของสมาคมฯ

5.1-table

ตารางแสดงการเติบโตของเงินฝากธนาคารและสลากออมสินของสมาคมฯ

 ณ วันรับมอบงาน (2 มิ.ย. 57)ณ วันที่ 31 มี.ค. 59ผลต่าง (บาท)ผลต่าง (%)
เงินฝากธนาคาร9,383,312.4417,443,366.608,060,054.16 85.90%
สลากออมสิ9,000,000.00 11,000,000.002,000,000.0022.22%
รวม18,383,312.4428,443,366.60 10,060,054.16 54.72%

3. การพัฒนาโครงสร้างองค์กร

3.1 การเสนอแก้ไขข้อบังคับของสมาคม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

3.2 การเสนอให้มีระเบียบสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ว่าด้วย ข้อบังคับชมรมไทยบริการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

3.3 การสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้มีงบประมาณในการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานโครงการพิเศษ

3.4 การประชุมร่วมกับสมาชิกส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อบังคับของสมาคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม และชมรมส่วนภูมิภาค
(1) ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(2) ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
(3) ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรม รามาดา ภูเก็ต ดีวานา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

3.5 การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ส่วนภูมิภาคและการเลือกตั้งประธานชมรมส่วนภูมิภาค
(1) ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่โรงแรม รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
(2) ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
(3) ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่โรงแรม เมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

4. การพัฒนาสำนักงานและพนักงาน

4.1 การปรับปรุงและขยายสำนักงานสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้ขยายสำนักงาน และปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องกับการเติบโตของสมาคมฯ โดยได้มีการจัดซื้อห้องสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อเป็นห้องประชุมและอบรมสัมมนา ชื่อ “ห้องประชุม 30 ปี TTAA” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับการเสนอจากสมาชิก คือ นางสาวลักษณีย์ เรืองสุวิทย์กุล ผู้บริหาร บริษัท เจอร์นี่แลนด์ จำกัด สมาคมฯ ได้จัดให้มีการทำบุญห้องประชุม 30 ปี TTAA ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และได้กำหนดระเบียบการใช้ห้องประชุม เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ให้สมาชิกสามารถใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมต่างๆ ได้

4.2 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
(1) ปรับโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน เพื่อสร้างทีม Secretariat ที่เข้มแข็ง
(2) อบรมพนักงาน ให้มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
(3) พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(4) ปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น Google Forms, Samepage
(5) จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี

4.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

สมาคมฯ ได้จัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงาน

5. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก

5.1 การริเริ่มจัดประชุมสมาชิก โดยกำหนดเป็นธีม และให้มีการประเมินผลทุกครั้ง โดยมีการจัดประชุมสมาชิกรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง (ไม่รวมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี)
(1) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3/2557 พร้อมการเสวนาและ Workshop เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มของทัวร์ Outbound และบัตรโดยสารเครื่องบิน วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
(2) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งเป็นการจัดประชุมสัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี และมีการเดินทางสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557
(3) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 5/2557 ธีม “Airline Business” วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
(4) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6/2557 ธีม “Exotic Destinations” วันที่ 18 กันยายน 2557 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
(5) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 7/2557 ธีม “Cruiselines & Overseas FIT Packages” วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ
(6) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 8/2557 ธีม “สื่อสารเชื่อมโยงไร้พรมแดนด้วย IT” วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ
(7) งานประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1/2558 พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทกรมการบินพลเรือนกับการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ” และ “พยากรณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2558” วันที่ 27 มกราคม 2558 ที่โรงแรมแมนดาริน
(8) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2558 พร้อมการแลกเปลี่ยนธุรกิจ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
(9) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3/2558 ธีม “เปิดป่าแอฟริกาซาฟารี” วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
(10) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 4/2558 ธีม “ธุรกิจท่องเที่ยว Outbound ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน” วันที่ 17 กันยายน 2558 ที่โรงแรมมณเฑียร (สุรวงศ์)
(11) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 5/2558 ธีม “ญี่ปุ่น เส้นทางฮอต ยอดขายฮิต” วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ
(12) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1/2559 ธีม “เปิดตลาดธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2016 ภายใต้การค้าเสรีอาเซียน AEC” วันที่ 28 มกราคม 2559 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
(13) การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2559 ธีม “Digital Economy: เดินหน้าท่องเที่ยวไทย เดินให้ไวแบบดิจิตัล” วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

5.2 การจัดทำ Directory ของสมาคมฯ ประจำปี 2557-2559

5.3 การจัดงานครบรอบ 30 ปีสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

5.4 การจัดทำ Newsletter ของสมาคมฯ
(1) เล่มที่ 1 ไตรมาสที่ 4/2558
(2) เล่มที่ 2 ไตรมาสที่ 1/2559

6. การสนับสนุนให้มีปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก รวม 8 ฉบับ
(1) คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคจูบุ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557
(2) สมาคมการท่องเที่ยวมณฑลหูหนาน (Hunan Tourism Association) ประเทศจีน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557
(3) สมาคมตัวแทนท่องเที่ยวแห่งบังคลาเทศ (Association of Travel Agents of Bangladesh: ATAB) ประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
(4) สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
(5) สมาคมการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคเกาะเชจู (Jeju Special Self-governing Provincial Tourism Association) ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
(6) หน่วยงานบริหารการท่องเที่ยวมณฑลซานตง (Shandong Provincial Tourism Administration) ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
(7) สำนักการท่องเที่ยวเมืองจางเจียเจี้ย เขตอู่หลิงหยวน (Wulingyuan District Zhangjiajie City Tourism Bureau) ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
(8) เมืองเซนได (The City of Sendai), องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคโตโฮะคุ (Tohoku Tourism Promotion Organization) และสมาคมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนานาชาติ เมืองเซนได (Sendai Tourism, Convention and International Association) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

6.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
(1) การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ในวาระและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2) การประชุมร่วมกับหน่วยงานเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าไทย ฯลฯ ในวาระและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(3) การร่วมจัดงานปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้าประเทศไทย…เดินหน้าท่องเที่ยวไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รับเชิญเป็นองค์ปาฐก แทนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีสมาชิกเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ท่าน
(4) การหารือร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสิงคโปร์ และสมาคมตัวแทนท่องเที่ยวแห่งชาติสิงคโปร์ (The National Association of Travel Agents in Singapore: NATAS) ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2558
(5) สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เข้ามาเยี่ยมเยือนสมาคมฯ และร่วมหารือถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยสมาคมฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยว ดังนี้

• การกำหนดให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายต่อเนื่องและมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน
• การขยายโอกาสด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนและการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน
• การกำหนดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
• การกำหนดให้ประเทศไทย มีร้านค้าปลอดภาษี ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Shopping Paradise
• นโยบายเรื่องการคุ้มครองนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ
• การเจรจาเรื่องการยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยบนพื้นฐานต่างตอบแทน
• หลักประกันสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและผู้โดยสาร ในกรณีที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือปิดกิจการ

(6) การหารือร่วมกับคณะผู้ประกอบการ จากเมือง Ragunda ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

6.3 การติดตามร่างกฎหมาย และนโยบาย ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว
(1) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว
(2) ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ….
(3) ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order)

6.4 การรับข้อร้องเรียน และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
(1) กรณีลิขสิทธิ์ในการใช้รูปภาพเพื่อส่งเสริมการขาย
(2) กรณีพิพาทระหว่างสายการบิน เอเชียน และบริษัท อินเตอร์ไฟลท์ ทราเวล จำกัด
(3) กรณีสายการบินบิสซิเนสแอร์ยกเลิกเที่ยวบิน
(4) การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(5) การสอบถามถึงหลักเกณฑ์ทางด้านศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว ในการนำผักหรือผลไม้สดเข้าประเทศ
(6) กรณีประเทศญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากประเทศไทยเข้าประเทศ
(7) กรณีโรงพิมพ์ตำรวจมีมาตรการงดจำหน่ายใบ ตม. 6 ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
(8) กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสารและเงื่อนไขการออกบัตรโดยสารใหม่
(9) การจัดการข้อร้องเรียนระหว่างสมาชิก

7. การร่วมกับหน่วยงานภายนอกพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิก

7.1 งานสัมมนาการท่องเที่ยวเทศบาลเขตตงเฉิง กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้เข้าร่วมงาน 111 คน
7.2 งาน 2015 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 106 คน
7.3 งานสัมมนา Beautiful China-Maritime Silk Road Tourism Belt เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 80 คน
7.4 งานประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน (Tourism Promotion Conference of Le Shan City) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม มีผู้เข้าร่วมงาน 40 คน
7.5 และงานสัมมนาแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมมณเฑียร (สุรวงศ์) มีผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
7.6 งานสัมมนา Passion across Hubei and Three Gorges of Yangtze River Tourism Promotion เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ มีผู้เข้าร่วมงาน 92 คน
7.7 งาน 2016 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 111 คน
7.8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหวงซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงาน 89 คน

8. งานอื่นๆ

8.1 การสนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวไทย
ในเดือนกรกฎาคม 2558 สมาคมฯ ได้จัดทำหนังสือ Do & Don’t While Traveling Around the World เพื่อเผยแพร่กับนักท่องเที่ยวไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติในการไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวไทย อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

8.2 การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
สมาคมฯ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เป็นจำนวนเงินรวม 224,563.75 บาท โดยนำไปมอบให้ในระหว่างการเดินทาง วันที่ 21-24 กันยายน 2558

8.3 การบริจาคช่วยเหลือในเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์
สมาคมฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือในเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อแสดงน้ำใจและแสดงถึงการมีส่วนร่วมในสังคม

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กร

1. นายกสมาคม ได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

image003

2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2558

image005


image007 image009

3. การปรับปรุงและขยายสำนักงานสมาคมฯ

image011 image013


image015 image017


image019 image021

4. การประชุมร่วมกับสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

image023 image025

5. การประชุมร่วมกับสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

image029 image027

6. การประชุมร่วมกับสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรม รามาดา ภูเก็ต ดีวานา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

image031

7. การประชุมสัญจรของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558

image033

8. งานครบรอบ 30 ปีสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

image035

9. Newsletter ของสมาคมฯ

image037

10. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก

image041 image039


image043-2 image045


image047 image049


image051

11. การร่วมจัดงานปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้าประเทศไทย…เดินหน้าท่องเที่ยวไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

image053 image055

12. การหารือร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสิงคโปร์ และสมาคมตัวแทนท่องเที่ยวแห่งชาติสิงคโปร์ (The National Association of Travel Agents in Singapore: NATAS) ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2558

image057-1 image059

13. การหารือร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

image061

14. การหารือร่วมกับคณะผู้ประกอบการ จากเมือง Ragunda ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

image063

15. งานสัมมนา Beautiful China-Maritime Silk Road Tourism Belt เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

image065 image067

16. งานสัมมนา Passion across Hubei and Three Gorges of Yangtze River Tourism Promotion เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

image069 image071

17. งาน 2016 Taiwan Tourism Workshop เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

image073 image075

18. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหวงซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

image079-1 image077

19. หนังสือ Do & Don’t While Traveling Around the World

image081