สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและไอที

1. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลกับสมาชิกให้ทันสมัยขึ้น

1.1    พัฒนาโครงสร้างและรูปแบบของ Website ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลใน Website ของสมาคมฯ (www.ttaa.or.th) ให้ทันสมัยขึ้น โดยเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมของสมาคมฯ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

1.2    ปรับปรุงข้อมูลใน Facebook ของสมาคมฯ ทั้ง TTAA Fan Page และ TITF Fan Page ให้ เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น

1.3    ปรับปรุงระบบ Website งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ของสมาคมฯ (www.titf-ttaa.com) เพื่อส่งเสริมการจัดงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก

1.4    การนำ Line@ มาใช้ในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลกับสมาชิก

1.5    การนำระบบ SMS เข้ามาใช้เพื่อเตือนสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมาชิก การร่วมเดินทาง Agents’ Educational Trip เป็นต้น

1.6    การนำระบบ Membership Management เข้ามาบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก TTAA สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Agents’ Educational Trip การอบรม ประชุมสมาชิก รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมฯ ได้

1.7   เพิ่มข้อมูลภาพถ่ายในฐานข้อมูล Photo Bank ของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย

1.8  มีการบันทึกวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น การอบรม เพื่อเผยแพร่ และเป็น E-learning

2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ขององค์กร

2.1    ส่งเสริมการใช้งาน Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ในองค์กร

2.2    ตรวจสอบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลสมาชิก เป็นต้น

2.3    ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Software และอุปกรณ์ Hardware ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.4    การนำระบบ Samepage เข้ามาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร

 

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและไอที

1.Website ของสมาคมฯ (www.ttaa.or.th)

1

2. การบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น การอบรม เพื่อเผยแพร่ และเป็น e-learning

2

3. Facebook Fan Page ของ TTAA

3

4. Facebook Fan Page ของ TITF

45. Website งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (www.titf-ttaa.com)

 5

6. Line@ สมาคมฯ 

67. Line@ งาน TITF 

78. Samepage 

89. SMS 

9

10.  Membership Management 

10