">

การอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp”

สมาคมฯ จัดอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการ บริษัท OMG Experience จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

History
Mailchimp toppic
เอกสารประกอบการอบรม