">

TTAA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก TTAA สำหรับกลุ่มสูงวัย "ตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ ด้วยมือถือ กับแอพ KineMaster ขั้นพื้นฐาน"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก TTAA สำหรับกลุ่มสูงวัย "ตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ ด้วยมือถือ กับแอพ KineMaster ขั้นพื้นฐาน"
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ชั้น 5
เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ แนะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
โดยได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้
1.คุณบดี บิชอพ
2.คุณนัยรัตน์ รัชชตาตะนันท์
3.คุณวิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
4.ณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์
5.สุวพันธุ์ จันทรวรชาต