">

TTAA : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

TTAA ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2567–2569 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 208-209 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กำหนดการ
✅13.00 – 14.30 น. ลงทะเบียน เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมรับประทานอาหารว่าง
✅14.30 – 16.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
✅16.30 – 18.00 น. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2567 – 2569
✅18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (โต๊ะจีน) 

ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

**เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมอาหารกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า**

เนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ตามข้อบังคับหมวดที่ 7 ข้อ 31) ระบุว่า ในการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกประเภทสามัญจึงจะถือเป็นองค์ประชุม สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก กรุณาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปในคราวเดียว

อนึ่ง สมาคมฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ และย้ำถึงประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของสมาชิกในการประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(1) เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้สมาชิกสามัญผู้นั้นต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาคม (ข้อบังคับ ข้อ 14.6)

(2) สมาชิกสามัญที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่นั้นจะต้องเป็นสมาชิกสามัญมาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (สมัครเป็นสมาชิก และชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567) (ข้อบังคับ ข้อ 14.7)

(3) บุคคลที่สามารถออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ในนามของนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ ต้องเป็น 1 ใน 3 ของบุคคล ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในเอกสาร ที่ได้แจ้งข้อมูลต่อสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง สมาชิกสามัญต้องเสนอชื่อผู้แทนไม่เกิน 3 ท่าน เป็นตัวแทนไว้เพื่อออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงได้ (ข้อบังคับ ข้อ 8)

(4) ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้แทนต่อสมาคมฯ สมาคมฯ จะอ้างอิงรายชื่อผู้แทนจากชื่อของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งสามารถลงชื่อผูกพันนิติบุคคล จากหนังสือรับรองนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ
1. กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
2. สมาชิก 1 ราย สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีมีผู้ติดตาม ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,600 บาท
3. กรุณานำเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มาในวันประชุม
4. กรุณานำหลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ
5. ท่านสามารถอ่านข้อบังคับของสมาคมฯเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก