ประวัติสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association-TTAA)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในชื่อ “สมาคมผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร” หรือ Travel Agents Association(TTAA)ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจดังกล่าวของสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร(TAA) มาเป็นสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว Thai Travel Agents Association หรือ TTAA ซึ่งใช้ชื่อนี้มาถึงปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนความเป็นสมาคมนำเที่ยวในประเทศไทย และเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึงธุรกิจนำเที่ยวมากขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (BSP Agents) และธุรกิจจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคม อีกท้งสมาคมยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวอื่น ๆ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโต และแข็งแกร่งจวบจนทุกวันนี้ ในส่วนของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ก็ได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทำให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็น 998 รายจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

  • เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อ เจรจาต่อรอง นำเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
  • คุ้มครองผลประโยชน์ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก
  • เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางการขาย และการแสวงหาสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิก โดยการจัดอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และมุมมองใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ
  • ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบธุรกิจอย่างได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ และจริยธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการบริหาร

 

 

วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำสมาคมท่องเที่ยวในอาเซียน

พันธกิจ

1. สร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีทั้งในและต่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลก
2. ยกระดับมาตรฐาน และศักยภาพการแข่งขันด้านการบริการของสมาชิกให้อยู่ในระดับสากล
3.แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่สู่สมาชิกและผู้บริโภค
4.เป็นองค์กรที่มีฐานะ และศักยภาพในการบริหารที่มั่นคง และยั่งยืนในทุกด้าน

ปรัชญาการบริหาร :

มีเอกภาพ โปร่งใส และประสิทธิภาพ

หลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติโรคระบาดซึ่งเป็นวิกฤติหนึ่งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมาเกือบสามปี ตอนนี้หลายประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศและพร้อมที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ผมไม่ได้เพียงแค่เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แต่ยังเห็นถึงความเร่งด่วนในการฟื้นฟู คณะทำงานของเราจึงมีกรอบกลยุทธ์ “4R” ที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พี่ๆน้องๆสมาชิก ให้กลับมาดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอีกครั้งอย่างรวดเร็ว มั่นคงและยั่งยืน”

เจริญ วังอนานนท์
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
ชื่อ ตำแหน่ง Name Position
นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม Mr.Charoen Wangananont President
นายศิเวก สัจเดว อุปนายก Mr.Shivek Sachdev Vice President
นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล อุปนายก Mr.Sitthichai Udomkitthanakul Vice President
นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก Miss Wachira Wichaiwatana Vice President
นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายก Mr. Kriangphon Piyaekchai Vice President
นายสมชาย ชมระกา อุปนายก Mr.Somchai Chomraka Vice President
นายธนพล ชีวรัตนพร อุปนายก Mr.Thanapol Cheewarattanaporn Vice President
นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ อุปนายก Mr.Phumiphiphat Meesamran Vice President
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมศรี อุปนายก Mr.Jirawat Wongsomsri Vice President
นายวิบูลย์ กมลโต อุปนายก Mr. Viboon Kamontho Vice President
นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายก Mr.Chotechuang Soorangura Vice President
นางกัลญาณี อัสนี เลขาธิการ Mrs.Kanlayanee Assanee Honors Secretary
นางกมลเนตร คณานุวัฒน์ เหรัญญิก Mrs.Kamolanate Kananuwat Board Committee & Treasurer
นายสหนพ เดชยา นายทะเบียน Mr.Sahanop Detya Registrar
นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์ Miss Arinchaya Bunjerdsiri Public Relations
นางปรียา กาหลง ปฏิคม Mrs. Preeya Kalong Board Committee Liaison
นางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ Miss Sanatchon Asavaporamitchai Assistant Honors Secretary
นางสาวพนิษฐา วงศ์สุข ผู้ช่วยเลขาธิการ Miss Panittha Wongsuk Assistant Honors Secretary
นางจินตนา เวชชาภินันท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ Mrs.Jintana Wetchapinan Assistant Honors Secretary
นางสุนันทา เอื้ออำพน กรรมการกลาง Mrs.Sunanta Euaumpon Board Committee
นายบดี บิชอพ กรรมการกลาง Mr.Bodi Bishop Board Committee
นายธนิต ปริพัฒนานนท์ กรรมการกลาง Mr.Thanit Pariphatthananon Board Committee
นายฉัตตริน เพียรธรรม กรรมการกลาง Mr.Chattrin Pientam Board Committee
นายวินทร์ธนะ อภิรัฐจตุรานนท์ กรรมการกลาง Mr.Wintana Apiratjaturanon Board Committee
นางแอนนาเบล ดาวแก้ว กรรมการกลาง Mrs.Annabelle S. Daokaew Board Committee
นายสันติ คูเกษมรัตน์ กรรมการกลาง Mr.Santi Kugasemrat Board Committee
นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์ กรรมการกลาง Mr.Nirut Charoenpradit Board Committee
นายชลทีย์ แสงสว่าง กรรมการกลาง Mr.Chonlatee Sangsawang Board Committee
นางสาวกันชกา สุวณิชย์ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ Ms.Kanchaka Suvanish President Chapter TTAA-Northern Chapter
นางสาวนฤมล รักษาภักดี ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Ms. Nalumon Raksapakdee President Chapter TTAA-Northeastern Chapter
นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน Ms. Kanyarat Wongsavanon President Chapter TTAA-Upper Southern Chapter
นายพงศ์พันธ์ โภคิยกุล ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง Mr. Pongpan Pakiyakul President Chapter TTAA-Lower Southern Chapter
นายเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mr. Anake Srishevachart Honorary Chief Advisor
นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ประธานที่ปรึกษา Mr. Suparerk Soorangura Advisor Advisor
นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา ที่ปรึกษา Mr. Kitisakdi Thamparipattra Advisor
นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ที่ปรึกษา Adith Chairattananon.(Ph.D) Advisor
นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล ที่ปรึกษา Mrs. Nahathai Tangkittivutikul Advisor
นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย ที่ปรึกษา Ms. Tassanee Kiatkamchornchai Advisor
นายคีรีรัตน์ สันธิศิริ ที่ปรึกษา Mr. Khirirath Sandhisiri Advisor
นายภิรมย์ คณานุวัฒน์ ที่ปรึกษา Mr. Pirom Kananuwat Advisor
นางสรวีย์ ประเสริฐวิชชากร ที่ปรึกษา Mrs. Soravee Prasertvichakorn Advisor
นายบุญชัย ทองประเสริฐ ที่ปรึกษา Mr. Boonchai Thongprasert Advisor
นายกำแหง ตันกำแหง ที่ปรึกษา Mr. Kamhaeng Tankamhaeng Advisor
นายวิฑูร พึงประเสริฐ ที่ปรึกษา Mr. Vithoon Pungprasert Advisor

ทันสมัย กระจายอำนาจ ส่งต่อคนรุ่นใหม่”

เป็นนโยบายการบริหารสมาคมเพื่อที่สมาคมและสมาชิกจะสามารถวิ่งเท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ซึ่งสมาคมเล็งเห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจโลกปัจจุบันที่ จึงมุ่งเล็งสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้สมาคม จึงใช้กรอบกลยุทธ์เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเรียก กลุยทธ์ 4R ได้แก่


Recovery ...

กลยุทธ์ที่จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจสมาชิกให้พร้อมกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง

Resume..

สานต่อกิจกรรม แนวคิดดีๆ

Reform...

สร้างสรรสิ่งใหม่ๆให้แก่สมาชิก

Responsibility...

ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลัก ESG

 

สมาคมยึดหลัก ESG (Environment, Social, Governance) ในการขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้ตระหนักถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลสูงสุด การมอบโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาส สร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงยึดหลักธรรมภิบาลอันดี ที่โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้