สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเห็นควรกำหนดจรรยาบรรณของสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้สมาชิกยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเป็นเอกภาพ มาตรฐาน ความมั่นคง และยั่งยืนของอาชีพ และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และอุดมการณ์ของสมาคม ในการที่จะยกระดับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เกิดความยั่งยืน

  1. สมาชิกจะประกอบธุรกิจด้วยความมีมาตรฐานของมืออาชีพ อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม จะไม่กระทำการใด ๆ โดยจงใจที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
  2. สมาชิกจะรักษาและเชิดชูไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย
  3. สมาชิกจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ให้ความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมที่จะศึกษา ทำความเข้าใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีของการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน
  4. สมาชิกจะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ไปเยือน และจะต้องไม่ให้การสนับสนุนพฤติกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  5. สมาชิกจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน จะใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมิตรภาพ ความเข้าใจ และความนับถือระหว่างคนในสังคม
  6. สมาชิกจะสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กลมกลืนกับวัฒนธรรม ประเพณี และเคารพต่อกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศเจ้าของบ้าน