ประวัติสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association-TTAA)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในชื่อ “สมาคมผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร” หรือ Travel Agents Association(TTAA)ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจดังกล่าวของสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร(TAA) มาเป็นสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว Thai Travel Agents Association หรือ TTAA ซึ่งใช้ชื่อนี้มาถึงปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนความเป็นสมาคมนำเที่ยวในประเทศไทย และเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึงธุรกิจนำเที่ยวมากขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (BSP Agents) และธุรกิจจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคม อีกท้งสมาคมยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวอื่น ๆ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโต และแข็งแกร่งจวบจนทุกวันนี้ ในส่วนของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ก็ได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทำให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็น 998 รายจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

  • เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อ เจรจาต่อรอง นำเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
  • คุ้มครองผลประโยชน์ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก
  • เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางการขาย และการแสวงหาสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิก โดยการจัดอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และมุมมองใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ
  • ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบธุรกิจอย่างได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ และจริยธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการบริหาร

 

 

วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำสมาคมท่องเที่ยวในอาเซียน

พันธกิจ

1. สร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีทั้งในและต่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลก
2. ยกระดับมาตรฐาน และศักยภาพการแข่งขันด้านการบริการของสมาชิกให้อยู่ในระดับสากล
3.แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่สู่สมาชิกและผู้บริโภค
4.เป็นองค์กรที่มีฐานะ และศักยภาพในการบริหารที่มั่นคง และยั่งยืนในทุกด้าน

ปรัชญาการบริหาร :

มีเอกภาพ โปร่งใส และประสิทธิภาพ

หลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติโรคระบาดซึ่งเป็นวิกฤติหนึ่งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมาเกือบสามปี ตอนนี้หลายประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศและพร้อมที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ผมไม่ได้เพียงแค่เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แต่ยังเห็นถึงความเร่งด่วนในการฟื้นฟู คณะทำงานของเราจึงมีกรอบกลยุทธ์ “4R” ที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พี่ๆน้องๆสมาชิก ให้กลับมาดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอีกครั้งอย่างรวดเร็ว มั่นคงและยั่งยืน”

เจริญ วังอนานนท์
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
ชื่อ ตำแหน่ง Name Position
นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม Mr.Charoen Wangananont President
นายธนพล ชีวรัตนพร อุปนายก Mr.Thanapol Cheewarattanaporn Vice President
นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช อุปนายก Mr.Yuttachai  Suntornrattavert Vice President
นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล อุปนายก Mr.Sitthichai Udomkitthanakul Vice President
นายวิบูลย์  กมลโต อุปนายก Mr.Viboon  Kamontho Vice President
ดร.เกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายก Kriangphon  Piyaekchai(Ph.D)  Vice President
นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายก Mr.Chotechuang Soorangura Vice President
นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ อุปนายก Mr.Phumiphiphat Meesamran Vice President
นางสุนันทา เอื้ออำพน อุปนายก Mrs.Sunanta Euaumpon Vice President
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมศรี อุปนายก Mr.Jirawat Wongsomsri Vice President
นางกัลญาณี อัสนี เลขาธิการ Mrs.Kanlayanee Assanee Honors Secretary
นางกัลญาณี อัสนี เลขาธิการ Mrs.Kanlayanee Assanee Honors Secretary

นางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์

เหรัญญิก Mrs.Bousarin Kugasemrat Board Committee & Treasurer
นางจินตนา เวชชาภินันท์ นายทะเบียน Mrs.Jintana Wetchapinan Registrar
นายชลทีย์  แสงสว่าง ประชาสัมพันธ์ Mr.Chonlatee  Sangsawang Public Relations
นายนิรุติ  เจริญประดิษฐ์ ปฏิคม Mr.Nirut  Charoenpradit Board Committee Liaison
นางสาวพนิษฐา วงศ์สุข  ผู้ช่วยเลขาธิการ Miss Panittha Wongsuk Assistant Honors Secretary
นางปรียา กาหลง  กรรมการกลาง Mrs. Preeya Kalong  Board Committee
นางกมลเนตร คณานุวัฒน์ กรรมการกลาง Mrs.Kamolanate Kananuwat Board Committee
นายสหนพ เดชยา กรรมการกลาง Mr.Sahanop Detya Board Committee
นายบดี บิชอพ กรรมการกลาง Mr.Bodi Bishop Board Committee
นางแอนนาเบล ดาวแก้ว กรรมการกลาง Mrs.Annabelle S. Daokaew Board Committee
นายฉัตตริน เพียรธรรม กรรมการกลาง Mr.Chattrin Pientam Board Committee
นายธนิต ปริพัฒนานนท์ กรรมการกลาง Mr.Thanit Pariphatthananon Board Committee
นายวิระ  คงเย็น กรรมการกลาง Mr.Wira Kongyen Board Committee
นายณธัชพงศ์ อิสี กรรมการกลาง Mr.Natouchphong Aisi Board Committee
นายศิรพัฒ วิชัยสุชาติ กรรมการกลาง Mr.Sirapat Wichaisuchard Board Committee
นายพชร เพชรรัตนกุล กรรมการกลาง Mr. Pachara Phetrattanakul Board Committee
นางสาวกันชกา สุวณิชย์ ประธานชมรมภาคเหนือ Ms.Kanchaka Suvanish President Chapter TTAA-Northern Chapter
ว่าที่ร.ต. กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Acting Second Kritchanat Kulratchahirun President Chapter TTAA-Northeastern Chapter
นางสาวชัญญา  ตันสกุล ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน Ms.Chanya  Tansakul President Chapter TTAA-Upper Southern Chapter
นางสาวจิราลักษณ์ ผดุงภักดีวงศ์ ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง Ms.Jiralak Padungpakdeewong President Chapter  TTAA-Lower Southern Chapter

ทันสมัย กระจายอำนาจ ส่งต่อคนรุ่นใหม่”

เป็นนโยบายการบริหารสมาคมเพื่อที่สมาคมและสมาชิกจะสามารถวิ่งเท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ซึ่งสมาคมเล็งเห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจโลกปัจจุบันที่ จึงมุ่งเล็งสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้สมาคม จึงใช้กรอบกลยุทธ์เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเรียก กลุยทธ์ 4R ได้แก่


Recovery ...

กลยุทธ์ที่จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจสมาชิกให้พร้อมกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง

Resume..

สานต่อกิจกรรม แนวคิดดีๆ

Reform...

สร้างสรรสิ่งใหม่ๆให้แก่สมาชิก

Responsibility...

ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลัก ESG

 

สมาคมยึดหลัก ESG (Environment, Social, Governance) ในการขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้ตระหนักถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลสูงสุด การมอบโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาส สร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงยึดหลักธรรมภิบาลอันดี ที่โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้