Sakura Kotsu Co.,Ltd.
Sakura Kotsu Co., Ltd.

15 Kosenzaka, Shirakawa City, Fukushima 961-0045
+81-35809-5809

Name : นายอากิระ โคซาคุระ
Title : President
E-mail : kizuka@sakurakotsu.com

Company Registration No. :
Year of establishment : 1986
DOT License No. :
IATA License No. :
Type of business : Tour Bus Operation
Specialization : FIT ,GIT

CONTACT INFORMATION


Address :
15 Kosenzaka, Shirakawa City, Fukushima 961-0045


: +81-35809-5809
: +81-358095819
: kizuka@sakurakotsu.com
: www.sakurakotsu.com
:
:
LINE ID :
:
:


ABOUT